Zámer o prenájme obecného majetku

Zverejnené
24. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. augusta 2021 − 30. septembra 2021