MAS TOKAJ – ROVINA, o. z.

 

Postupnosť krokov vedúcich k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva s dôrazom na preukázanie vyváženosti výberu územia a zostavenie verejno-súkromného partnerstva z geografického, sektorového, inštitucionálneho, sociálneho a ekonomického hľadiska.

Postupnosť formovania verejno súkromného partnerstva MAS TOKAJ - ROVINA prebiehala v niekoľkých časových etapách. Obce nachádzajúce sa v povodí rieky Ondava prejavili záujem spoločne riešiť problémy na svojom území a chrániť záujmy svojich obyvateľov a rozvíjať spoločný potenciál za účasti verejnosti. V roku 2008 vzniklo Občianske združenie „Miestna akčná skupina Mikroregiónu TOKAJ – ROVINA“, v ktorom bolo zastúpených 22 obcí. Dôvodom vzniku združenia bol zámer spojiť sily a prostriedky pri presadzovaní spoločných cieľov a záujmov v rôznych oblastiach rozvoja a spoločenského života obcí a umožniť účasť verejnosti na rozhodovaní o zámeroch súvisiacich s regionálnou politikou. Už v roku 2008 chcelo združenie vstúpiť medzi úspešné MAS-ky, ale pre krátkosť času a menšie nezhody medzi členmi sa tento zámer nerealizoval.

Keďže obce chceli riešiť rozvoj územia v rôznych oblastiach koncepčne k tomu potrebovali poznať aj názory svojich občanov a tiež podnikateľov a predstaviteľov rôznych formálnych i neformálnych združení alebo neziskových organizácií a zväzov. Jednalo sa hlavne o oblasti rozvoja občianskeho života, skvalitňovanie podmienok pre život miestnych obyvateľov, ochrany životného prostredia, ochrany duchovných hodnôt akultúrneho dedičstva, podpory drobného podnikania a služieb, rozvoja dopravnej a technickej infraštruktúry, rozvoja cestovného ruchu, vidieckej turistiky a agroturistiky, propagácie a prezentácie regiónov a pod.

Na základe informácií miestnych regionálnych aktérov a prezentačných podujatí o využití príncípu LEADER v zahraničí sa obce zhodli na tom, že vzhľadom na svoje rýdzo vidiecke územie by radi využili aj túto možnosť pri svojom rozvoji.  Na základe odborného vedenia a poradenstva a príkladov zo zahraničia sa v dobrej viere rozhodli vytvoriť zoskupenie obcí mikroregiónu Rovina a Tokajskej vinohradníckej oblasti.

Vytvorila sa Miestna akčná skupina TOKAJ - ROVINA, ktorá bola síce založená v roku 2008, ale má za sebou rozsiahlu činnosť prípravy a podpory svojho územia aj prostredníctvom prípravy prístupu LEADER. MAS pozostáva z 21 obcí, ktoré už od minulosti intenzívne spolupracujú a to nielen z hľadiska teritoriálneho, prírodného, ale aj kultúrno – spoločenského a sociálneho sú si veľmi blízke. Záujem súkromného sektora bol už podnietený z predchádzajúcej prípravy stratégie a preto pri založení MAS TOKAJ - ROVINA sa už od začiatku zúčastňovali aj zástupcovia súkromného sektora. MAS si zvolila vlastného manažéra, ktorý mal na starosti prípravu novej žiadosti o NFP z PRV SR, os 4 LEADER i nové spracovanie ISRU MAS TOKAJ - ROVINA.

WEB MAS Tokaj Rovina

 

 

Zasadnutie Mas 

Program

Zasadnutia Dozornej rady dňa 12. 02. 2014

občianskeho združenia „Miestna akčná skupina TOKAJ – ROVINA

 

  1. Prezentácia a privítanie prítomných členov Dozornej rady MAS TOKAJ - ROVINA, o. z.
  2. Otvorenie – schválenie programu
  3. Kontrola Správy o hospodárení za účtovné obdobie 00/2013 – 12/2013
  4. Kontrola Účtovnej závierky k 31.12.2013
  5. Kontrola Správy o činnosti MAS za rok 2013
  6. Kontrola návrhu rozpočtu na rok 2014
  7. Rôzne
  8. Záver

                                                                                    

                                                                                   ...........................................

                                                                                         Ing. Pavol Kušnirik

                                                                                       predseda Dozornej rady

 

 

Miestna akčná skupina TOKAJ - ROVINA, o. z., Hlavná 79/128, 076 30  Slovenské Nové Mesto

SPRÁVA    DOZORNEJ  RADY  ZA  ROK 2013

      V rámci kontroly boli preverené účtovné operácie a úplnosť účtovných dokladov. Pokladničné doklady majú požadované náležitosti, sú očíslované podľa poradia zápisov v pokladničnej knihe. Faktúry spĺňajú náležitosti podľa zákona o účtovníctve, prešli predbežnou finančnou kontrolou a úhrady boli realizované v lehote splatnosti. Pri kontrole neboli zistené nedostatky. Fyzický stav peňažných prostriedkov v pokladniciach súhlasil so skutočnosťou, údaje na bankových výpisoch súhlasia s údajmi uvedenými v účtovných denníkoch. K 31.12.2014 mala MAS vo VÚB, pobočka Trebišov otvorené štyri účty: dotačný  PPA, príspevkový účet, sociálny fond a účet KSK.

Účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom o účtovníctve. Pri finančnej kontrole nebolo zistené nezákonné čerpanie financií. Finančné prostriedky na zabezpečenie chodu MAS boli použité v súlade so schváleným rozpočtom.

Dozorná rada zasadala v roku 2013 1 x. Zasadnutie sa konalo za účelom kontroly hospodárenia kancelárie MAS, účtovných dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti MAS, Účtovnej závierky za rok 2012, návrhu Rozpočtu na rok 2013, Správy o činnosti MAS TOKAJ – ROVINA, o.z. za rok 2012. Dozorná rada ďalej dohliadala na implementáciu podporených projektov a kontrolovala dodržiavanie Stanov a vnútorných predpisov MAS TOKAJ – ROVINA, o.z.

     V júli bola podaná Žiadosť o platbu č. 4. Dňa 17. septembra boli pripísané na dotačný účet v rámci preplatenia ŽoP č. 4  finančné prostriedky vo výške 55.970,87 €.

 Zostatky na účtoch a v pokladni k 31. 12.  2013:

Dotačný PPA:  44.716,02 €

Príspevkový účet: 3.365,26 €

Sociálny fond: 367,47 €

Pokladnica z dotácii: 792,59 €

Pokladnica príspevková: 293,07 €

Spolu na účtoch a v pokladni: 49.534,41 €

  

Slovenské Nové Mesto, 07. 02. 2014

  

                                                                                          Ing. Pavol Kušnirik

                                                                                        predseda Dozornej rady