Dobrý deň Vážení občania,

Naša obec odpad separuje, pravidelne mesačne sa vyváža komunálny odpad, plasty, sklo, železo a drobný stavebný odpad.

Každý občan v našej obci je zapojený do systému zberu komunálneho odpadu, a to tým, že používa 110 l KUKA nádoby na komunálny odpad spolu s žetónom na vývoz, plastové vrecia na vývoz plastov a skla.

 

Z dôvodu obnovy a výmeny žetónov Vás vyzývame , aby ste v termíne do 20. januára vyplatili poplatok za vývoz odpadov a prevzali si zároveň nové žetóny pre vývoz komunálneho odpadu.

Upozorňujeme občanov, že ak tak neurobia nebudú mať nové žetóny a nebude im vyvezený odpad už pri odvoze dňa 24.1.2012.

Každá domácnosť bude mať pridelené poradové čísla  žetónov, ktoré bude používať v priebehu roka. Bude sa viesť presná evidencia o počte a množstve odovzdaného komunálneho odpadu. Aj naďalej platí, že občan si môže zakúpiť žetóny na vývoz v množstve koľko potrebuje a ak nemá len jeden kontajner môže dať odpad aj do veľkého plastového vreca a pripnúť na  neho žetón, ináč Vám vrece nezoberú.

Zároveň oznamujeme občanom, že si budú môcť zakúpiť nové plastové 110 l  KUKA nádoby v priebehu mesiaca február na obecnom úrade.

Každý z Vás je zapojený do zberu komunálneho odpadu a ostatných odpadov, platíte za to poplatok, preto Vás vyzývame nedovoľte aby sa nám v obci rozmnožovali divoké skládky komunálneho odpadu a pohadzovali sa odpadky v parku.

Vyzývam Vás preto občania, aby ste chodili s otvorenými očami a každého, ktorý by mal v úmysle znečisťovať životné prostredie sypaním komunálneho odpadu kde sa mu zachce upozornite ho na to, alebo ho oznámte na obecný úrad aby sme mohli vykonať nápravne opatrenia, aby naša obec vyzerala čisto a dôstojne, veď je zrkadlom nás všetkých občanov obce KAŠOV.

Zároveň Vás vážení občania vyzývame, kto nemá zaplatenú daň z pozemkov, domov, za psa , za komunálne odpady a poplatok za internet za rok 2011, opakujem za rok 2011 aby ste tak urobili v najkratšom čase.  V prípade, že si daňovú povinnosť nesplníte, bude Vám zaslaná výzva a po výzve bude nasledovať podanie na exekútora. Preto vo vlastnom záujme si preverte či nemáte daňové podlžnosti.

Vážení občania, V poslednom čase sa zvýšil v obci voľný pohyb psov čo znepríjemňuje život a pohyb občanov po verejných priestranstvách obce a v jej okolí. V našej obci platí všeobecné záväzné nariadenie, ktoré hovorí o chove , vodení a držaní psov na území obce. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. V intraviláne obce Kašov či už v denných alebo nočných hodinách sa zakazuje akýkoľvek voľný pohyb psa. Obec je oprávnená v súlade s platnou právnou úpravou za porušovanie povinnosti vlastníkom a držiteľom psov  podľa tohto nariadenia a zák. č. 282/2002 Z. z.,  ukladať pokuty až do výšky 166,-EUR. Preto Vás vyzývam Vážení občania aby ste urobili v tejto oblasti nápravu, alebo boli nápomocní pri dodržovania VZN o chove a držaní psov.

Ďakujem za pozornosť

 

Starosta obce