Dobrý deň Vážení občania,

Dňa 10.5.2011 sa uskutočnilo 3. Riadne zasadnutie OZ. Zasadnutia sa zúčastnili všetci poslanci.  Pracovné komisie boli zvolené a priebeh zasadnutia bol riadený podľa programu. Zastupiteľstvo zobralo na vedomie plnenie rozpočtu za I.Q.2011.

 

OZ bol predložený návrh VZN o verejnom  obstarávaní, v zmysle zákona 2/2011 o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou, ktoré patria do právomoci obce ako obstarávateľovi. VZN bolo jednohlasne schválené a je k dispozícií na OÚ.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Schválenie plnenia rozpočtu za I.Q. 2011
 6. VZN O verejnom obstarávaní - schválenie
 7. Informácia o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

 

OZ si vypočulo informačnú správu o príprave sčítania obyvateľov s tým, že informácie po ukončení sčítania ako aj priebehu budú zverejnené na  úradnej tabuli.

V rôznom vystúpil starosta s informáciou o realizovaných a pripravovaných akcií v rámci prostriedkov z európskeho fondu Programu  rozvoja vidieka a to:

Ukončené programy:

1. Rekonštrukcia kultúrneho domu a okolia – akcia ukončená , kolaudácia prebehla a následne aj kontrola z PPA (Poľnohospodárska platobná agentúra) na dodržanie technických podmienok stavby a jej realizácie v zmysle schváleného rozpočtu a výkazu výmeru. Kontrola prebehla v dňoch 5. – 6. 5.2011. Kontrolný orgán nezistil žiadne nedostatky a bola nám uznaná celá výška požadovanej sumy.

Pripravované programy:

1. ŽoNFP na realizáciu stavby: „Viacúčelové ihrisko  -obec Kašov“, žiadosť bola vo výške 39114,-€.

V súčasnom období sa projekt posudzuje.

2. ŽoNFP na realizáciu stavby: „Rekonštrukcia parku a verejného priestranstva v obci“.

V súčasnosti prebiehajú prípravné práce pre podanie žiadosti. Celková hodnota projektu je 20000,-€.

Informácia o výzvy z MF SR pre individuálne potreby obce

1. Bola podaná ŽoNFP z MF SR na individuálne potreby obce a to na „Rekonštrukciu kúrenia OÚ a výmenu okien“ – hodnota 13 500,-€.  Žiadosť je na posúdení.

Informácia o výzve z Enviromentálného fondu.

1. Bola podaná žiadosť na ukončenie „Vodovodnej siete v obci Kašov“. Momentálne je žiadosť na prehodnocovaní. Celková finančná hodnota na ukončenie je 167 000,-€

Ďalej bola podaná informácia o úspešnej kolaudácií druhej časti vodovodnej siete v obci.K tejto akcií budú obyvateľom rozoslané letáky s informáciou o prípojkách.

Návrhová komisia spracovala zo zasadnutie uznesenie , ktoré v závere zasadnutia OZ schválilo. Uznesenie v plnom znení je na úradnej tabuli.