"Vážení spoluobčania,

Prvý krát sa Vám prihováram ako starosta našej malebnej obce. Síce je už za nami prvý týždeň tohto roka, ale chcel by som Vám popriať všetko dobré v novom roku. Nový rok znamená pre každého z nás aj začiatok nových plánov a cieľov v súkromnom, ale i pracovnom živote. 

Ak chceme spoločne napredovať ako obec, tak nemáme čas obzerať sa späť, ale musíme si vážiť čas, ktorý máme teraz a z minulosti sa musíme poučiť a vziať si z nej len to čo bolo dobré. A na tom dobrom a pozitívnom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite prídu.

Prajem Vám, aby sme mali viac pochopenia pre potreby iných, aby sme sa viac usmievali a snažili sa chápať ľudí, ktorí sú v našom okolí. Aby sme viac pomáhali ako kritizovali, viac sa tešili z úspechov iných a menej závideli, jeden druhému.

Milí spoluobčania,
využívam túto príležitosť aby som poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb a odovzdali svoj hlas komukoľvek. Lebo naši predkovia bojovali, aby mohli mať volebné právo a mohli sa podieľať na správe vecí verejných. Pevne verím, že občania Kašova budú mať záujem spolupracovať s novým vedením obce a hlavne s poslancami obce, lebo oni majú tu moc rozhodovať o dôležitých veciach. 

Stojí pred Vami - občanmi Kašova, poslancami obecného zastupiteľstva i mnou zodpovedná a nie ľahká práca pri správe vecí verejných. Ako sa jej zhostíme, ako bude prebiehať a aké budú jej výsledky, to záleží od nás všetkých, od našej spolupráce, od vzájomného rešpektovania sa, od úcty k názoru toho druhého pri hľadaní a presadzovaní spoločného dobra v prospech všetkých občanov Kašova. Ja osobne dávam najväčšiu dôveru jednotlivým obyvateľom našej obce, ktorým poskytujem otvorenú spoluprácu a možnosť dobrovoľne sa zapájať do riadenia a chodu obce pri rozhodovaní a kontrole použitých finančných prostriedkov obce. Som hlboko presvedčený, že Kašovčania a následne aj Slováci sú pripravení si spravovať a kontrolovať veci verejné priamo.

Milí spoluobčania,
Prajem Vám, aby ste vo svojich životoch mali ľudí, ktorí Vám povedia, že Vás majú radi a že ste pre nich dôležití. Prajem Vám aby ste mali rodinu, ktorá bude Vašim útočišťom, aby ste mali susedov, ktorí Vám radi pomôžu a priateľov, ktorí aj bez slov vedia čo Vás teší, či trápi. Prajem Vám požehnaný, štedrý a pokojný rok 2015.

Ďakujem za pozornosť"

V Kašove dňa 8.1.2015 

Róbert Katuš
starosta obce