Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/2014 zo 7. júla 2014 boli podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlásené voľby do obecných zastupiteľstiev a voľby starostov obcí na sobotu 15. novembra 2014.

Pre obec Kašov sú vyhlásené kandidatúry:

Vyhlasenie kandidatúry pre voľby poslancov do OZ

Vyhlasenie kandidatúry pre voľby starostu obce

"Vážení spoluobčania,

Prvý krát sa Vám prihováram ako starosta našej malebnej obce. Síce je už za nami prvý týždeň tohto roka, ale chcel by som Vám popriať všetko dobré v novom roku. Nový rok znamená pre každého z nás aj začiatok nových plánov a cieľov v súkromnom, ale i pracovnom živote. 

Ak chceme spoločne napredovať ako obec, tak nemáme čas obzerať sa späť, ale musíme si vážiť čas, ktorý máme teraz a z minulosti sa musíme poučiť a vziať si z nej len to čo bolo dobré. A na tom dobrom a pozitívnom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite prídu.

Prajem Vám, aby sme mali viac pochopenia pre potreby iných, aby sme sa viac usmievali a snažili sa chápať ľudí, ktorí sú v našom okolí. Aby sme viac pomáhali ako kritizovali, viac sa tešili z úspechov iných a menej závideli, jeden druhému.

Milí spoluobčania,
využívam túto príležitosť aby som poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb a odovzdali svoj hlas komukoľvek. Lebo naši predkovia bojovali, aby mohli mať volebné právo a mohli sa podieľať na správe vecí verejných. Pevne verím, že občania Kašova budú mať záujem spolupracovať s novým vedením obce a hlavne s poslancami obce, lebo oni majú tu moc rozhodovať o dôležitých veciach. 

Stojí pred Vami - občanmi Kašova, poslancami obecného zastupiteľstva i mnou zodpovedná a nie ľahká práca pri správe vecí verejných. Ako sa jej zhostíme, ako bude prebiehať a aké budú jej výsledky, to záleží od nás všetkých, od našej spolupráce, od vzájomného rešpektovania sa, od úcty k názoru toho druhého pri hľadaní a presadzovaní spoločného dobra v prospech všetkých občanov Kašova. Ja osobne dávam najväčšiu dôveru jednotlivým obyvateľom našej obce, ktorým poskytujem otvorenú spoluprácu a možnosť dobrovoľne sa zapájať do riadenia a chodu obce pri rozhodovaní a kontrole použitých finančných prostriedkov obce. Som hlboko presvedčený, že Kašovčania a následne aj Slováci sú pripravení si spravovať a kontrolovať veci verejné priamo.

Milí spoluobčania,
Prajem Vám, aby ste vo svojich životoch mali ľudí, ktorí Vám povedia, že Vás majú radi a že ste pre nich dôležití. Prajem Vám aby ste mali rodinu, ktorá bude Vašim útočišťom, aby ste mali susedov, ktorí Vám radi pomôžu a priateľov, ktorí aj bez slov vedia čo Vás teší, či trápi. Prajem Vám požehnaný, štedrý a pokojný rok 2015.

Ďakujem za pozornosť"

V Kašove dňa 8.1.2015 

Róbert Katuš
starosta obce

Strana 1 z 2