O B E C   K A Š O V                                 

 Z á p i s n i c a

z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 24.10.2014

 Prítomní:          Ing. Pavol Kušnirik -  starosta obce

                           p. Martin Moňak - zástupca starostu

                           p. Ľuboslav Jenčo - poslanec

                           p. Ján Timko - poslanec

Neprítomní: 0     

Ďalší prítomní: Ing. Ingrid Grimlingová – hlavná kontrolórka obce

Verejnosť:    0    

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Plnenie rozpočtu za III. Q 2014
 5. Prerokovanie rozpočtových opatrení
 6. Správa o kontrolnej činnosti HK obce
 7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
 8. Návrh na odmenu HK obce za rok 2014
 1. Schválenie VZN č.2/2014o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Kašov
 2. Inventarizačná komisia a príprava inventarizácie za rok 2014
 3. Rôzne
 4. Diskusia
 5. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 6. Záver

 K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

 Rokovanie OZ  otvoril po zaznení Hymny SR a viedol Ing. Pavol Kušnirik starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 3, OZ  je uznášania schopné a oboznámil poslancov s programom zasadnutia OZ.

K  programu nemal nikto  pripomienky, starosta dal hlasovať kto je za to aby sa OZ riadilo  týmto programom.

OZ obce Kašov schvaľuje Program zasadnutia  OZ

Uznesenie č. 131/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 12 ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje „Program 20. zasadnutia OZ v Kašove“ :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Plnenie rozpočtu za III. Q 2014
 5. Prerokovanie rozpočtových opatrení
 6. Správa o kontrolnej činnosti HK obce
 7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
 8. Návrh na odmenu HK obce za rok 2014
 9. Schválenie VZN č.2/2014o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Kašov
 10. Inventarizačná komisia a príprava inventarizácie za rok 2014
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 14. Záver

 Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 K bodu 2. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ

 Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia nepodliehajú kontrole.

 K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

 Za zapisovateľa bol určený: p. Monika Kišová

Za overovateľov zápisnice: p. Ľuboslav Jenčo, p. Martin Moňak

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko

Starosta obce dal hlasovať, kto je za aby návrhová komisia pracovala v navrhovanom zložení

 Uznesenie č. 132/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

 návrhovú komisiu v zložení: p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu 4. Plnenie rozpočtu za III. Q 2014

Plnenie rozpočtu za III. Q 2014 obdŕžali poslanci  v prílohe pozvánky na zasadnutie OZ. Stanovisko k plneniu  predložila pracovníčka OÚ. Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k plneniu rozpočtu.

Pripomienky: neboli žiadne

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

 Uznesenie č. 133/2014

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

 berie na vedomie

Plnenie rozpočtu za III. Q 2014

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu  5. Prerokovanie rozpočtových opatrení

Rozpočtové opatrenia č. 10,11 predložila p. Monika Kišová pracovníčka OÚ. Komentár doplnila kontrolórka obce Ing. Ingrid Grimlingová.

Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k predloženým rozpočtovým opatreniam

Pripomienky: neboli žiadne

Návrhová komisia predložila návrh uznesení:

Uznesenie č. 134/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

berie na vedomie

Rozpočtové opatrenia č.10

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 Uznesenie č. 135/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

schvaľuje

Rozpočtové opatrenia č.11

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 K bodu  6. Správa o kontrolnej činnosti HK obce

 Správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2014  s komentárom predložila kontrolórka obce Ing. Ingrid Grimlingová, v ktorej zhodnotila kontrolnú činnosť za uplynulé obdobie.

Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k predloženej  správe o kontrolnej činnosti za rok 2014.

Pripomienky: neboli žiadne

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 136/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

 Správu  hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2014 

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0 

 

K bodu  7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015

 

Plán kontrolnej činnosti s komentárom predložila kontrolórka obce Ing. Ingrid Grimlingová.

Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k predloženému  plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014.

Pripomienky: neboli žiadne

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenie:

Uznesenie č. 137/2014: 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

 

plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015. 

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)        

                                         proti :       0       

                                         zdržal sa:  0       

 

 

K bodu 8. Návrh na odmenu HK obce za rok 2014

 Starosta obce predložil návrh na odmenu pre hlavného kontrolóra obce Ing. Ingrid Grimlingovú, za jej kontrolnú činnosť a metodické usmerňovanie pri účtovaní a agendy vyplývajúcej zo zákonov pre obce za rok 2014 vo výške 100,-€.

Pripomienky: neboli žiadne

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenie:

Uznesenie č. 138/2014 : 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

Odmenu pre hlavného kontrolóra obce Ing. Ingrid Grimlingovú, za jej kontrolnú činnosť a metodické usmerňovanie pri účtovaní a agendy vyplývajúcej zo zákonov pre obce za rok 2014  vo výške 100,-€.

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)                                                  proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu 9. Schválenie VZN č.2/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Kašov

VZN č.2/2014o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Kašov   bolo zverejnené obvyklým spôsobom v obci. Poslanci obdržali predmetné VZN spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.

Komentár k VZN predložil starosta obce. 

K predloženému návrhu VZN neboli žiadne pripomienky.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 139/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

VZN č.2/2014o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Kašov

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu 10. Inventarizačná komisia a príprava inventarizácie za rok 2014

Informačnú správu o príprave inventarizácie za rok 2014 predložila p. Monika Kišová.

Bol predložený Príkaz štatutárneho zástupcu organizácie č.1 a návrh zloženia ÚIK:

predseda: Ján Timko

člen: Martin Moňak

člen: Monika Kišová

Inventarizácia prebehne do 15.1.2015

Pripomienky: neboli žiadne

Návrhová komisia predložila návrh uznesenie:

Uznesenie č. 140/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

 Príkaz štatutárneho zástupcu organizácie č.1 a návrh zloženia ÚIK:

predseda: Ján Timko

člen: Martin Moňak

člen: Monika Kišová

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu 11. Rôzne

v rôznom boli prerokované nasledovné body:

Starosta obce informoval o: 

 1. Bola vyhlásená výzva na vrátenie DPH za akcie ukončené začiatkom roka 2014. Podklady boli zaslané
 2. Poslancov obce o príprave kultúrno – spoločenskej akcie „Úcta k starším“ jej organizačného a materiálneho zabezpečenia a vyzval poslancov, aby sa aktívne zapojili do priebehu akcie.
 3. Zmluve o spolupráci s RRA BOROLO o spolupráci a poskytovaní služieb uzavretej podľa § 262 ods.1 a § 269 ods.2 Obchodného zákonníka.

Pripomienky: neboli žiadne

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenie:

Uznesenie č. 141/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

 Zmluvu o spolupráci s RRA BOROLO o spolupráci a poskytovaní služieb

Hlasovanie:                      za:    3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                       zdržal sa:  0  

 1. Informoval o tom, že Rada vlády SR pre prevenciu kriminality schválila obci dotáciu vo výške 4 000,- Eur na realizáciu kamerového systému v obci. 
 1. Starosta podal informáciu ohľadom zaslania žiadosti o NFP na ukončenie akcií rozvodná vodovodná sieť obce Kašov , a na Triedený zber a úprava BRO v obci Kašov      

K bodu 12. Diskusia

Diskusné príspevky neboli.

 K bodu 13. Uznesenia zo zasadnutia OZ

Z 20. zasadnutia OZ bolo prijatých 11 uznesení.

K bodu 14. Záver

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a prácu vo volebnom období 2011 – 2014, vysoko ocenil prístupy jednotlivých poslancov a za pomoc pri realizácií akcií v obci. Na záver predal poslancom, kontrolórke a pracovníčke malé upomienkové darčeky a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:15 hod

Zapísal/(a): Monika Kišová

                      

                                                                                        ....................................................   

                                                                                                        starosta obce

 

Overovatelia: