OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

P O Z VÁ N K A

Na základe zákona č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam  dvaciate zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 

24.10.2014 t.j. v piatok o 16:30 hod.

ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu Kašov

Program: 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Plnenie rozpočtu za III. Q 2014
 5. Prerokovanie rozpočtových opatrení
 6. Správa o kontrolnej činnosti HK obce
 7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
 8. Návrh na odmenu HK obce za rok 2014
 1. Schválenie VZN č.2/2014o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Kašov
 2. Inventarizačná komisia a príprava inventarizácie za rok 2014
 3. Rôzne
 4. Diskusia
 5. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 6. Záver

 Účasť každého poslanca je nutná !

                                            Ing. Pavol Kušnirik

                                                  starosta obce