O B E C   K A Š O V                                       

 Z á p i s n i c a

z  19. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 14.08.2014

 Prítomní:          Ing. Pavol Kušnirik -  starosta obce

                           p. Martin Moňak - zástupca starostu

                           p. Ľuboslav Jenčo - poslanec

                           p. Ján Timko - poslanec

Neprítomní:      

Ďalší prítomní: Ing. Ingrid Grimlingová – hlavná kontrolórka obce

Verejnosť:    0  

 PROGRAM : 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2014
 5. Prerokovanie rozpočtových opatrení
 6. Schválenie úväzku starostu obce na volebné obdobie 2014 – 2018
 7. Schválenie počtu  poslancov na  volebné obdobie 2014 – 2018
 8. Zrušenie VZN č. 1/2005 Registratúrny poriadok a registratúrny plán na správu registratúry obce Kašov
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 12. Záver 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril a viedol Ing. Pavol Kušnirik starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 3, OZ  je uznášania schopné a oboznámil poslancov s programom zasadnutia OZ.

K  programu nemal nikto  pripomienky, starosta dal hlasovať kto je za to aby sa OZ riadilo  týmto programom.

OZ obce Kašov schvaľuje Program zasadnutia  OZ

Uznesenie č. 122/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 12 ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje „Program 19. zasadnutia OZ v Kašove“ 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2014
 5. Prerokovanie rozpočtových opatrení
 6. Schválenie úväzku starostu obce na volebné obdobie 2014 – 2018
 7. Schválenie počtu  poslancov na  volebné obdobie 2014 – 2018
 8. Zrušenie VZN č. 1/2005 Registratúrny poriadok a registratúrny plán na správu registratúry obce Kašov
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 12. Záver 

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)                                         proti :       0   

                                     zdržal sa:  0        

K bodu 2. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ

Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia nepodliehajú kontrole.

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

 Za zapisovateľa bol určený: p. Monika Kišová

Za overovateľov zápisnice: p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko

Starosta obce dal hlasovať, kto je za aby návrhová komisia pracovala v navrhovanom zložení

Uznesenie č. 123/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

 návrhovú komisiu v zložení: p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)                                         proti :       0        

                                     zdržal sa:  0        

K bodu 4. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2014

Plnenie rozpočtu za I. polrok 2014 obdŕžali poslanci  v prílohe pozvánky na zasadnutie OZ. Stanovisko k plneniu  predložila pracovníčka OÚ. Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k plneniu rozpočtu.

Pripomienky: neboli žiadne

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 124/2014

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

 berie na vedomie

Plnenie rozpočtu za I. polrok 2014

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu  5. Prerokovanie rozpočtových opatrení

Rozpočtové opatrenia č. 6,7, 8 predložila p. Monika Kišová pracovníčka OÚ. Komentár doplnila kontrolórka obce Ing. Ingrid Grimlingová.

Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k predloženým rozpočtovým opatreniam

Pripomienky: neboli žiadne

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 125/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

berie na vedomie

Rozpočtové opatrenia č.6, 7 a 8

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)

                                      proti :       0        

                                      zdržal sa:  0        

K bodu  6. Schválenie úväzku starostu obce na volebné obdobie 2014 – 2018

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

boli vyhlásené predsedom parlamentu p. Ivanom Paškom voľby do obecných  zastupiteľstiev a voľby starostov  obcí na deň 15.11.2014. Na základe tohto vyhlásenia je potrebné určiť úväzok starostu na budúce volebné obdobie 2014 – 2018.

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Kašov na nové volebné obdobie r. 2014 – 2018 

Predkladá: Ing. Pavol Kušnirik starosta obce

Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 126/2014 :

 Obecné zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 s c h v a ľ u j e

 výkon funkcie  starostu Obce Kašov v novom volebnom období  r. 2014 - 2018

v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu.

 

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

 

K bodu  7. Schválenie  počtu  poslancov na volebné obdobie 2014 – 2018

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov boli vyhlásené predsedom parlamentu p. Ivanom Paškom voľby do obecných  zastupiteľstiev a voľby starostov  obcí na deň 15.11.2014. Na základe tohto vyhlásenia je potrebné určiť počet poslancov na budúce volebné obdobie 2014 – 2018. V zmysle § 11 ods. 3  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnému zriadeniu v znení zmien a doplnkov, obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť  pred  voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie r. 2014 – 2018

Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov podľa citovaného ustanovenia zákona o obecnom zriadení takto:

a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,

b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,

Obec Kašov mala k 31.12.2013 285 obyvateľov, t. z., že počet

poslancov môže byť od 3 do 5 .

 

Predkladá: Ing. Pavol Kušnirik starosta obce

Návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 127/2014 :

Obecné zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 s c h v a ľ u j e

počet poslancov Obce Kašov v novom volebnom období  r. 2014 - 2018 na 3 poslancov

Hlasovanie:                     za:           3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)

                                      proti :       0        

                                       zdržal sa:  0        

 

K bodu 8. Zrušenie VZN č. 1/2005 Registratúrny poriadok a registratúrny plán na správu registratúry obce Kašov

Na základe pokynov z MV SR – Štátny archív pobočka Trebišov bolo oznámené obci, že v zákone č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v z.n.p. došlo k niekoľkým zmenám v zákone na základe ktorých je potrebné VZN zrušiť.

Návrhová komisia predložila  návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 128/2014 : 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

Zrušenie VZN č. 1/2005 Registratúrny poriadok a registratúrny plán na správu registratúry obce Kašov

 Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu 9. Rôzne

v rôznom boli prerokované nasledovné body:

A) Starosta obce informoval o: 

 1. Vydaní internej smernice zo dňa 14.8.2014 č.1/2014, ktorou sa vydáva registratúrny poriadok na správu registratúry obecného úradu v Kašove. Prílohou registratúrneho poriadku je registratúrny plán Obecného úradu Kašov. 
 1. Doteraz nebola vyhlásená výzva na vrátenie DPH za akcie ukončené začiatkom roka 2014. 
 1. Zníženie poplatku za pripojenie na obecný internet z dôvodu navýšenia počtu registrovaných účastníkov z pôvodných 8,-€ mesačne na 7,-€ mesačne s platnosťou od 1.9.2014. 
 1. Poškodzovaní oplotenia viacúčelového ihriska a to napínacích drôtov pletiva pri futbalových zápasoch bez dodatočného oznámenia pre zabezpečenie opravy oplotenia. 
 1. Poslancov obce o priebehu kultúrno – spoločenskej akcie „Dedovizeň – Deň obce Kašov“. Kde náklady hradené z rozpočtu obce predstavovali čiastku 167,67€. Ostatné náklady boli zabezpečované prostredníctvom sponzorov. Zároveň poďakoval poslancom obce za iniciatívny prístup k príprave a priebehu akcie, ako aj občanom obce. 
 1. Starosta podal informáciu o Žiadosti na MF SR ohľadom dotácie na  individuálne potreby pre obec. Finančné prostriedky neboli pridelené. 
 1. Starosta podal informáciu ohľadom opätovného podania žiadosti o NFP na ukončenie akcie rozvodná vodovodná sieť obce Kašov , a na Triedený zber a úprava BRO v obci Kašov  

B) Poslanci obce navrhujú:

 1. Pre potreby kosenia voľných plôch v parku, na cintoríne a v okolí obecného úradu, ako aj pre zabezpečovania kosenia a údržby plôch v okolí ihriska (cca 2,5 ha) a možnosti využitia pri zvážaní trávy ako BRO poslanci OZ spoločne navrhli zakúpiť cez výberové konanie traktorovú kosačku. Prostriedky na nákup budú použité z RF, na čom sa OZ dohodlo. Na prevádzkovanie kosačky je potrebné zabezpečiť kvalifikovanú obsluhu, na čom sa budú podieľať aj poslanci.

Návrhová komisia predložila  návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 129/2014 : 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

schvaľuje

Použitie prostriedkov RF 2000,-€ na nákup traktorovej kosačky.

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)                                         proti :       0        

                                      zdržal sa:  0        

Vzhľadom k použitiu RF je potrebné aj prerokovať aj rozpočtové opatrenie.

Návrhová komisia predložila  návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 130/2014 : 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č.9/2014 – Použitie prostriedkov RF 2000,-€ na nákup traktorovej kosačky.

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu 10. Diskusia

Diskusné príspevky neboli.

K bodu 11. Uznesenia zo zasadnutia OZ

Z 19. zasadnutia OZ bolo prijatých 9 uznesení.

K bodu 12. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:15 hod

Zapísal/(a): Monika Kišová

                      

   

                                                                                                        starosta obce

 

Overovatelia: