OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

P O Z VÁ N K A

Na základe zákona č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam  devätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň

 14.8.2014 t.j. vo štvrtok o 18:00 hod. 

ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu Kašov

Program: 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2014
 5. Prerokovanie rozpočtových opatrení
 6. Schválenie úväzku starostu obce na volebné obdobie 2014 – 2018
 7. Schválenie počtu  poslancov na  volebné obdobie 2014 – 2018
 8. Zrušenie VZN č. 1/2005 Registratúrny poriadok a registratúrny plán na správu registratúry obce Kašov
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 12. Záver

 Účasť každého poslanca je nutná !

                                           

                                        Ing. Pavol Kušnirik

                                              starosta obce