O B E C   K A Š O V                                   

 Z á p i s n i c a

zo  18. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 30.05.2014

Prítomní:          Ing. Pavol Kušnirik -  starosta obce

                           p. Ľuboslav Jenčo - poslanec

                           p. Ján Timko - poslanec

Neprítomní:      p. Martin Moňak - zástupca starostu - ospravedlnený

Ďalší prítomní: Anton Sirovec,súkromný podnikateľ

                           Obchodné meno: Anton  Sirovec  Potraviny – Mäso

 Verejnosť:         0

PROGRAM : 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Prerokovanie NZ na prenájom obecného majetku budovy MŠ č.s. 135 a nádvoria
 4. Schválenie Nájomnej zmluvy o prenájme nehnuteľného majetku obce
 5. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 6. Záver 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

 Rokovanie OZ  otvoril a viedol Ing. Pavol Kušnirik starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 2, čo 3/5  poslancov a OZ  je uznášania schopné a oboznámil poslancov s programom zasadnutia OZ.

K  programu nemal nikto  pripomienky, starosta dal hlasovať kto je za to aby sa OZ riadilo  týmto programom.

OZ obce Kašov schvaľuje Program zasadnutia  OZ

Uznesenie č. 119/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 12 ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje „Program 18. zasadnutia OZ v Kašove“ 

 1.   Otvorenie
  1. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  2. Prerokovanie NZ na prenájom obecného majetku budovy MŠ č.s. 135 a nádvoria
  3. Schválenie Nájomnej zmluvy o prenájme nehnuteľného majetku obce
  4. Uznesenia zo zasadnutia OZ
  5. Záver 

Hlasovanie:                     za:            2 (p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0      

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Za zapisovateľa bol určený: p. Ľuboslav Jenčo

Za overovateľov zápisnice: p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  p. Ľuboslav Jenčo,  p. Ján Timko

Starosta obce dal hlasovať, kto je za aby návrhová komisia pracovala v navrhovanom zložení

 Uznesenie č. 120/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

 návrhovú komisiu v zložení: p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko

Hlasovanie:                     za:            2 (p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu 3. Prerokovanie NZ na prenájom obecného majetku budovy MŠ č.s. 135 a nádvoria

 Návrh NZ na prenájom obecného majetku budovy MŠ č.s. 135 a nádvoria obdŕžali poslanci  v prílohe pozvánky na zasadnutie OZ. Starosta vyzval poslancov a budúceho prenajímateľa, či má niekto pripomienky NZ.

Pripomienky:

- starosta obce predniesol vysvetlenie k jednotlivým článkom NZ a navrhol uzatvoriť NZ na dobu určitú – 1 rok

- p. Ľuboslav Jenčo z dôvodu chodu obce navrhoval cenu prenájmu na min. 100,-€/ mesiac

- p. Ján Timko pripomínal, že obchod v obci by bolo potrebné zachovať aj za cenu, že by sa primerane znížil nájom

- p. Anton Sirovec požiadal o možnosť zníženia ceny nájmu z dôvodu menšieho obratu

a vypustenia bodu 5 z Článku 4

 Návrhová komisia posúdila jednotlivé pripomienky, s tým že v návrhu NZ bude zapracovaná doba nájmu, vypustenie bodu 5 Článku 4, a že cena nájmu bude stanovená na 1200,-€ ročne, t.j. 100,-€ mesačne.

K bodu 3 sa uznesenie neprijíma.

K bodu  4. Schválenie Nájomnej zmluvy o prenájme nehnuteľného majetku obce

Po prerokovaní NZ na prenájom obecného majetku budovy MŠ č.s. 135 a nádvoria a doplnení na základe pripomienok návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

 Uznesenie č. 121/2014

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.

 

schvaľuje „Nájomnú zmluvu“

o prenájme nehnuteľného majetku obce -  budovy MŠ č.s. 135 a nádvoria.

Hlasovanie:                     za:            2 (p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

K bodu  5. Uznesenia zo zasadnutia OZ

Z 18. zasadnutia OZ bolo prijaté 3 uznesenia.

K bodu 6. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:00 hod

Zapísal/(a): Ľuboslav Jenčo

                      

                                                                                        ....................................................   

                                                                                                        starosta obce

 

Overovatelia: