OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

P O Z VÁ N K A

Na základe zákona č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam  osemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň

 30.5.2014 t.j. v piatok o 18:00 hod.

ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu Kašov

Program: 

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  3. Prerokovanie NZ na prenájom obecného majetku budovy MŠ č.s. 135 a nádvoria
  4. Schválenie Nájomnej zmluvy o prenájme nehnuteľného majetku obce
  5. Uznesenia zo zasadnutia OZ
  6. Záver 

Účasť každého poslanca je nutná !

Ing. Pavol Kušnirik

starosta obce