O B E C   K A Š O V                                       

 Z á p i s n i c a

zo  17. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 30.04.2014

 Prítomní:          Ing. Pavol Kušnirik -  starosta obce

                           p. Martin Moňak - zástupca starostu

                           p. Ján Timko - poslanec

Neprítomní:      p. Ľuboslav Jenčo - poslanec - ospravedlnený

Ďalší prítomní: p. Monika Kišová  -  zamestnanec  obecného úradu

                           Ing. Ingrid Grimlingová

Verejnosť:         0

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Zámer o prenájme budovy MŠ č.s. 135
 5. Úprava platových pomerov starostu obce
 6. Plnenie rozpočtu za I.Q. 2014
 7. VZN č.1/2014 o vylepovaní plagátov
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu roka 2013
 9. Správa auditora o výsledkoch overenia účtovnej uzávierky k 31.12.2013
 10. Záverečný účet obce za rok 2013
 11. Prerokovanie rozpočtových opatrení
 12. TOZ „Súťaž guľáš“  a príprava „Dňa detí“
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 16. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie OZ  otvoril a viedol Ing. Pavol Kušnirik starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 2, čo 3/5  poslancov a OZ  je uznášania schopné a oboznámil poslancov s programom zasadnutia OZ.

Do programu rokovania OZ boli doplnené body:

- Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014

 K doplneniu programu nemal nikto ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať kto je za to aby sa OZ riadilo  týmto programom.

OZ obce Kašov schvaľuje Program zasadnutia  OZ

Uznesenie č. 106/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 12 ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje „Program 17. zasadnutia OZ v Kašove“

 

 1.  Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Zámer o prenájme budovy MŠ č.s. 135
 5. Úprava platových pomerov starostu obce
 6. Plnenie rozpočtu za I.Q. 2014
 7. VZN č.1/2014 o vylepovaní plagátov
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu roka 2013
 9. Správa auditora o výsledkoch overenia účtovnej uzávierky k 31.12.2013
 10. Záverečný účet obce za rok 2013
 11. Prerokovanie rozpočtových opatrení
 12. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014
 13. TOZ „Súťaž guľáš“  a príprava „Dňa detí“
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 17. Záver

 

Hlasovanie:                     za:            2 (p. Martin Moňak , p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 K bodu 2. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ

Predložil starosta obce.

Uznesenie č. 72/2013

      Spracovanie žiadosti o dotácie z Envirofondu v rámci zelenej investičnej schémy na pracovné prostriedky pre údržbu zelene v obci do výšky 800,- €.  ŽoNFP bola podaná na Envirofond v termíne t.j.do 31.10.2013  MŽP dotáciu aj napriek dobre spracovanej žiadosti dotáciu pre rok 2014 neschválilo.

Uznesenie splnené.

 Uznesenie č. 80/2013

starosta obce zabezpečil materiál a jeho narezanie na rozmery pre 4ks lavičiek, a podklady pre materiál na prístupový chodník a terénne úpravy pri viacúčelovom ihrisku pre rok 2014 – tieto budú realizované svojpomocne.

Uznesenie splnené.

Ostatné uznesenia nepodliehajú kontrole.

Návrh uznesenia

Uznesenie č. 107/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich  zasadnutí OZ.

 Hlasovanie:                     za:            2 (p. Martin Moňak , p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Za zapisovateľa bola určená: p. Monika Kišová 

Za overovateľov zápisnice: p. Martin Moňak  , p. Ján Timko

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  p. Martin Moňak ,  p. Ján Timko

Starosta obce dal hlasovať, kto je za aby návrhová komisia pracovala v navrhovanom zložení

Uznesenie č. 108/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

 návrhovú komisiu v zložení: p. Martin Moňak , p. Ján Timko

Hlasovanie:                     za:            2 (p. Martin Moňak , p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 K bodu 4. Zámer o prenájme budovy MŠ č.s. 135

Zámer o prenájme budovy MŠ č.s. 135 obdŕžali poslanci  v prílohe pozvánky na zasadnutie OZ. Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k Zámeru o prenájme budovy MŠ č.s. 135.

V zámere nie sú stanovené ceny za prenájom: - u budovy č.s. na .... €/ m2  a rok,parc. č. 5/2

                                                                - zastavaná plocha parc.č. 5/3  na .....€/m2 a rok

Ceny budú dohodnuté pri spracovaní nájomnej zmluvy s nájomcom.

Pripomienky: neboli žiadne

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 109/2014 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 12 ods.9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 schvaľuje

 Zámer o prenájme budovy MŠ č.s. 135

Hlasovanie:                       za:            2 (p. Martin Moňak , p. Ján Timko)         

                                           proti :       0        

                                           zdržal sa:  0        

K bodu  5. Úprava platových pomerov starostu obce

Poslancom OZ bol predložený návrh úpravy platových pomerov starostu obce – návrh  predložila p. Monika Kišová pracovníčka OÚ.

Základný plat starostu je stanovený podľa zákona 154/2011 Z.z. na základe priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2013 je 1227,76 € s navýšením 10,60% (percento navýšenia ostáva ako v roku 2012). Sumárny plat starostu je 1358,00€ s účinnosťou od 1.5.2014 s prihliadnutím na výšku priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyhlásenej ŠU SR vždy k 1.1. budúceho roka

K predloženej  úprave  neboli žiadne pripomienky.

Pripomienky: neboli žiadne

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č.110/2014

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade so zákonom 154/2011 Z.z.   

schvaľuje

úpravu  platových pomerov starostu obce.

Hlasovanie:                     za:            2 (p. Martin Moňak, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu  6. Plnenie rozpočtu za I.Q. 2014

Plnenie rozpočtu za I.Q. 2014 obdŕžali poslanci  v prílohe pozvánky na zasadnutie OZ. Stanovisko k plneniu  predložila pracovníčka OÚ. Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k plneniu rozpočtu.

Pripomienky: neboli žiadne

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 111/2014

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

 berie na vedomie

Plnenie rozpočtu za I.Q. 2014

Hlasovanie:                     za:            2 (p. Martin Moňak, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 K bodu 7. VZN č.1/2014 o vylepovaní plagátov

VZN č. 1/2014 o o vylepovaní plagátov bolo zverejnené obvyklým spôsobom v obci.

Komentár k VZN predložil starosta obce. 

K predloženému návrhu VZN neboli žiadne pripomienky.

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 112/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

VZN č. 1/2014 o o vylepovaní plagátov

Hlasovanie:                     za:            2 (p. Martin Moňak, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu roka 2013

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu roka 2013 predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Ingrid Grimlingová. Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k záverom stanoviska.

Pripomienky: neboli žiadne

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 113/2014 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 berie na vedomie

 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu roka 2013

Hlasovanie:                     za:            2 (p. Martin Moňak, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu 9. Správa auditora o výsledkoch overenia účtovnej uzávierky k 31.12.2013

Správu auditora o výsledkoch overenia účtovnej uzávierky k 31.12.2013 predložila pracovníčka OÚ. Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k správe auditora.

Pripomienky: neboli žiadne

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 114/2014 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 berie na vedomie

Správu auditora o výsledkoch overenia účtovnej uzávierky k 31.12.2013

Hlasovanie:                     za:            2 (p. Martin Moňak, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 K bodu 10. Záverečný účet obce za rok 2013

 Poslancom OZ bol predložený návrh Záverečného účtu obce za rok 2013 v materiáloch na rokovanie OZ.

 Komentár  predložila p. Monika Kišová pracovníčka OÚ.

K predloženému  Záverečnému účtu obce za rok 2013 neboli žiadne pripomienky.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č.115/2014

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

 schvaľuje

I.     Záverečný účet obce Kašov za rok 2013 bez výhrad

II.    Rozdelenie vysporiadaného výsledku hospodárenia obce vo výške 3 630,24 € sa          vykoná takto:

        a) Do rezervného fondu sa pridelí: 3 630,24 €

III.  Tvorba a použitie rezervného fondu obce:

 • počiatočný stav                    3 025,37 €
 • tvorba                                   3 630,24 €
 • použitie                                 3 025,37 €
 • konečný stav                        3 630,24 €

Použitie rezervného fondu v prípade potreby prerokuje obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí. 

Hlasovanie:                     za:            2 (p. Martin Moňak, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 K bodu 11. Prerokovanie rozpočtových opatrení

Rozpočtové opatrenia č. 1,2,3,4 a 5, predložila p. Monika Kišová pracovníčka OÚ. Komentár doplnila kontrolórka obce Ing. Ingrid Grimlingová.

Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k predloženým rozpočtovým opatreniam

Pripomienky: neboli žiadne

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 116/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

berie na vedomie

Rozpočtové opatrenia č.1,2,3,4 a 5

Hlasovanie:                     za:            2 (p. Martin Moňak, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu 12. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014

 Plán kontrolnej činnosti s komentárom predložila kontrolórka obce Ing. Ingrid Grimlingová.

Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k predloženému  plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014.

Pripomienky: neboli žiadne

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenie:

Uznesenie č. 117/2014 : 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014. 

Hlasovanie:                     za:            2 (p. Martin Moňak , p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu 13. TOZ „Súťaž guľáš“  a príprava „Dňa detí“

Starosta obce predložil TOZ „Súťaže guľáš ring“ Zo strany poslancov OZ neboli zásadné pripomienky, len bolo pripomenuté aby sa guľáš varil na voľnej ploche medzi OÚ a viacúčelovým ihriskom. Počítame s ôsmimi družstvami. Bude postavený stan a zabezpečené stoličky, stoly, lavice. Na prípravu a zabezpečenie plastového riadu a cien za umiestnenie v súťaži starosta navrhol použiť finančnú čiastku 50,-€

Návrhová komisia predkladá  uznesenie:

Uznesenie č. 118/2014 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

schvaľuje

Finančnú čiastku 50,-€ na prípravu a zabezpečenie „Súťaže guľáš ring“

Hlasovanie:                     za:            2 (p. Martin Moňak, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu 13. Rôzne

Starosta obce informoval o:

 1. Informácie Dotáciách z envirofondu . BV3 dokončenie vody  a o odpadovom hospodárstve o BRO.
 2. O voľbe poslancov do EP a s tým spojené úlohy s vybavením a prípravou volebnej miestnosti .
 3. Príprave súťaže vo varení guľášu na deň 10.5. sobota: Poveril poslancov zabezpečiť drevo a pripraviť  plochu pre dôstojný priebeh súťaže.
 4. Príprava obnovy fasády Domu smútku , zabezpečí sa odstránenie starej vrstvy a namaľuje sa nová v rámci usporiadania brigády.
 5. Chodník ku ihrisku dokončiť
 6. Turnaji v minifutbale, o ktorom informoval zástupca starostu obce p. Moňak s tým, že organizáciu a zabezpečenie turnaja bude zabezpečovať.
 7. Pamätnej tabuli padlým občanom obce v I. aj II. svetovej vojne , ktorá by bola osadená na budove KD od amfiteátra stým, že starosta požiadal poslancov o spoluprácu pri zisťovaní mien a dátumov narodení padlých.

 K bodu 14. Diskusia

V diskusií boli prejednané len organizačné veci okolo turnaja v minifutbale a súťaže vo varení guľašu.

Návrhová komisia nepredložila  z diskusie  uznesenia:

K bodu 15. Návrhy na uznesenia

Z 17. zasadnutia OZ bolo prijatých 13 uznesení

K bodu 16. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:00 hod

Zapísal/(a): P. Monika Kišová

                      

                                                                           ....................................................   

                                                                                                        starosta obce

 

Overovatelia: