OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

P O Z VÁ N K A

Na základe zákona č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam  sedemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň

 30.4.2014 t.j. v stredu o 16:30 hod.

ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu Kašov

Program: 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Zámer o prenájme budovy MŠ č.s. 135
 5. Úprava platových pomerov starostu obce
 6. Plnenie rozpočtu za I.Q. 2014
 7. VZN č.1/2014 o vylepovaní plagátov
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu roka 2013
 9. Správa auditora o výsledkoch overenia účtovnej uzávierky k 31.12.2013
 10. Záverečný účet obce za rok 2013
 11. Prerokovanie rozpočtových opatrení
 12. TOZ „Súťaž guľáš“  a príprava „Dňa detí“
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 16. Záver

 

Účasť každého poslanca je nutná !

                                         Ing. Pavol Kušnirik

                                           starosta obce