O B E C   K A Š O V                                       

 Z á p i s n i c a

zo  16. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 21.02.2014

 

Prítomní:          Ing. Pavol Kušnirik -  starosta obce

                           p. Martin Moňak - zástupca starostu

                           p. Ľuboslav Jenčo - poslanec

                           p. Ján Timko - poslanec

Neprítomní:      0

Ďalší prítomní: p. Monika Kišová  -  zamestnanec  obecného úradu

                           Ing. Ingrid Grimlingová

Verejnosť:         0

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2.  Kontrola plnenia uznesení
 3.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4.  Plnenie rozpočtu za rok 2013
 5.  Inventarizácia za rok 2013
 6.  Prerokovanie plánu zasadnutí OZ na r. 2014
 7.  Schválenie neuplatňovania programov v  rozpočte obce
 8.  Ročná správa  hlavného kontrolóra obce za rok 2013
 9.  Schválenie zrušenia VZN č.2/2012 o chove, držaní a vodení psov na  území obce  Kašov
 10.  Rôzne
 11.  Diskusia
 12.  Uznesenia zo zasadnutia OZ
 13.  Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie OZ  otvoril a viedol Ing. Pavol Kušnirik starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 3, čo 100%  poslancov a OZ  je uznášania schopné a oboznámil poslancov s programom zasadnutia OZ.

Do programu rokovania OZ boli doplnené body:

- Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejných    

   funkcionárov verejnej správy

- Komunitný plán obce Kašov

K doplneniu programu nemal nikto ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať kto je za to aby sa OZ riadilo  týmto programom.

OZ obce Kašov schvaľuje Program zasadnutia  OZ

Uznesenie č. 94/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 12 ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje „Program 16. zasadnutia OZ v Kašove“

 1. Otvorenie
 2.  Kontrola plnenia uznesení
 3.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4.  Plnenie rozpočtu za rok 2013
 5.  Inventarizácia za rok 2013
 6.  Prerokovanie plánu zasadnutí OZ na r. 2014
 7.  Schválenie neuplatňovania programov v  rozpočte obce
 8.  Ročná správa  hlavného kontrolóra obce za rok 2013
 9.  Schválenie zrušenia VZN č.2/2012 o chove, držaní a vodení psov na  území obce  Kašov
 10. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejných funkcionárov verejnej správy
 11. Komunitný plán obce Kašov
 12.  Rôzne
 13.  Diskusia
 14.  Uznesenia zo zasadnutia OZ
 15.  Záver

 Hlasovanie:                      za:     3 (p. Martin Moňak ,p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :      0        

                                         zdržal sa:  0        

 

K bodu 2. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ

Predložil starosta obce.

Uznesenie č. 72/2013

      Spracovanie žiadosti o dotácie z Envirofondu v rámci zelenej investičnej schémy na pracovné prostriedky pre údržbu zelene v obci do výšky 800,- €.  ŽoNFP bola podaná na Envirofond v termíne t.j.do 31.10.2013  a následne doplnená o chýbajúce doklady k 21.1.2014

Uznesenie ostáva v sledovaní.

 

Uznesenie č. 80/2013

starosta obce zabezpečil materiál a jeho narezanie na rozmery pre 4ks lavičiek, a podklady pre materiál na prístupový chodník a terénne úpravy pri viacúčelovom ihrisku pre rok 2014 – tieto budú realizované svojpomocne.

Uznesenie ostáva v sledovaní.

Ostatné uznesenia nepodliehajú kontrole.

Návrh uznesenia

Uznesenie č. 95/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich  zasadnutí OZ.

 

Hlasovanie:                        za:         3 (p. Martin Moňak ,p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)                                              proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Za zapisovateľa bola určená: p. Monika Kišová 

Za overovateľov zápisnice:   p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo , p. Ján Timko

Starosta obce dal hlasovať, kto je za aby návrhová komisia pracovala v navrhovanom zložení

Uznesenie č. 96/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

 návrhovú komisiu v zložení: p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko

Hlasovanie:                        za:       3 (p. Martin Moňak ,p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)     

                                         proti :      0        

                                         zdržal sa:  0        

 

K bodu 4. Plnenie rozpočtu za rok 2013

Plnenie rozpočtu za rok 2013 obdŕžali poslanci  v prílohe pozvánky na zasadnutie OZ. Stanovisko k plneniu  predložila pracovníčka OÚ. Vysvetlenie k jednotlivým kapitolám podala kontrolórka obce. Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k plneniu rozpočtu.

Pripomienky: neboli žiadne

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 97/2014 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 12 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

 berie na vedomie

 

Plnenie rozpočtu za rok 2013

Hlasovanie:                         za:   3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)        

                                           proti :       0        

                                           zdržal sa:  0        

 

K bodu  5. Inventarizácia za rok 2013

Informáciu o inventarizácií rok 2013 predložila p. Monika Kišová pracovníčka OÚ. Komentár doplnila kontrolórka obce Ing. Ingrid Grimlingová.

Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k inventarizácií za rok 2013.

Pripomienky: neboli žiadne

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 98/2014 : 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

berie na vedomie

 

Inventarizáciu za rok 2013

Hlasovanie:                        za:   3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :      0        

                                         zdržal sa:  0       

 

K bodu  6. Prerokovanie plánu zasadnutí OZ na r. 2014

Poslancom OZ bol predložený plán zasadnutí OZ na rok 2014. Termíny zasadnutí ako aj program môže byť v priebehu prípravy na zasadnutie zmenený, alebo doplnený.

K predloženému  Plánu zasadnutí OZ na rok 2014 neboli žiadne pripomienky.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 99/2014

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 12 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

 

Plán zasadnutí OZ na rok 2014

Hlasovanie:                     za:    3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :     0        

                                         zdržal sa:  0        

 

K bodu 7. Schválenie neuplatňovania programov v  rozpočte obce

Novela zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

bola schválená a nadobudla platnosť. Na základe uvedenej skutočnosti bolo prerokované zostavenie rozpočtu obce v programovej štruktúry s komentárom hlavnej kontrolórky obce.

Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k predloženej novele zákona v súvislosti so spracovaním rozpočtu obce v programovej štruktúre .

 Pripomienky: neboli žiadne

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 100/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

 

schvaľuje

 

Neuplatňovania programov v  rozpočte Obce Kašov od roku 2014

 Hlasovanie:                     za:    3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :      0        

                                         zdržal sa:  0        

 

K bodu 8. Ročná správa  hlavného kontrolóra obce za rok 2013

Ročnú správu o kontrolnej činnosti s komentárom predložila kontrolórka obce Ing. Ingrid Grimlingová.

Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k predloženej  správe o kontrolnej činnosti za rok 2013.

Pripomienky: neboli žiadne

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 101/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

 

Ročná správa  hlavného kontrolóra obce za rok 2013

Hlasovanie:                     za:      3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :      0        

                                         zdržal sa:  0        

 

K bodu 9. Schválenie zrušenia VZN č.2/2012 o chove, držaní a vodení psov na  území obce  Kašov

Starosta obce predložil Protest prokurátora podľa § 22 ods. 1 písm. a/  bod 2 a § 25 zákona č. 135/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti VZN obce Kašov č.2/2012 o chove, vodení a držaní psov na území obce Kašov účinnému 05.03.2012 v paragrafoch uvedených v proteste.

Podľa § 22 ods.2 písm.i/ zákona o prokuratúre navrhujem protestom prokurátora napadnuté VZN zrušiť ako nezákonné.

Návrhová komisia predložila  návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 102/2014 : 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

Zrušenie VZN č.2/2012 o chove, držaní a vodení psov na  území obce  Kašov na základe protestu prokurátora (Pd 265/13/8811-10)

Hlasovanie:                     za:     3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :     0        

                                         zdržal sa:  0        

 

K bodu 10. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejných funkcionárov verejnej správy

Predložila Ing. Ingrid Grimlingová - hlavný kontrolór obce Kašov. k nahliadnutiu boli predložené majetkové priznania.

Pripomienky: neboli žiadne.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 103/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p

berie na vedomie

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejných funkcionárov verejnej správy

 

Hlasovanie:                     za:      3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :     0        

                                         zdržal sa:  0        

 

K bodu 11. Komunitný plán obce Kašov

Komunitný plán obce Kašov predložil starosta. Poukázal na situáciu v demografií obyvateľstva obce Kašov a s tým spojené veci v rámci sociálnych služieb

Pripomienky: neboli žiadne

Návrhová komisia nepredkladá uznesenie:

Uznesenie č. 104/2014 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p

schvaľuje

Komunitný plán obce Kašov na roky 2013 - 2017

Hlasovanie:                     za:      3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :      0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu 12. Rôzne

 Starosta obce informoval o:

 1. Informácie o voľbe prezidenta republiky a s tým spojené úlohy s vybavením a prípravou volebnej miestnosti .
 2. Informácia o priebehu záverečnej kontroly z PPA na Verejné priestranstvo Kašov. Kontrola dopadla dobre finančné prostriedky budú obci preplatené do mesiaca po kontrole. Zároveň bola podaná ŽONFP aj na menežmet. Všetky podklady boli odoslané.
 3. Príprave súťaže vo varení guľášu na deň 10.5. sobota: Poveril poslancov zabezpečiť drevo a pripraviť a plochu pre dôstojný priebeh suťaže.
 4. Príprava obnovy fasády Domu smútku , zabezpečí sa odstránenie starej vrstvy a namaľuje sa nová v rámci usporiadania brigády.
 5. Chodník ku ihrisku – zorganizovať brigádu. Starosta zabezpečí materiál, náradie, mechanizáciu. Poslanci brigádnikov na deň 1. alebo 3. mája.
 6. Podaní žiadosti o dotáciu z MF na individuálne výdavky obce vo výške 13500,-€
 7. Turnaji v minifutbale, o ktorom informoval zástupca starostu obce p. Moňak s tým, že organizáciu a zabezpečenie turnaja bude zabezpečovať.
 8. Pamätnej tabuli padlým občanom obce v I. aj II. svetovej vojne , ktorá by bola osadená na budove KD od amfiteátra stým, že starosta požiadal poslancov o spoluprácu pri zisťovaní mien a dátumov narodení padlých.

           

Návrhová komisia predkladá  uznesenie:

Uznesenie č. 105/2014 : 

Obecné  zastupiteľstvo obce v zmysle ods. 7 § 8 zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja

schvaľuje

podanie Žiadosti o dotáciu z Ministerstva financií na individuálne potreby obce vo výške 13500,- €

Hlasovanie:                     za:       3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)        

                                         proti :       0       

                                         zdržal sa:  0       

 

K bodu 14. Diskusia

V diskusií odzneli tieto diskusné príspevky:

p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo – diskutovali o obecnom internete, že by bolo potrebné obmedziť kapacitu sťahovania na jednotlivých adresách, lebo vo večerných hodinách sa pre pomalú rýchlosť nemôžu niektorí občania pripojiť do siete .

 Návrhová komisia nepredložila  z diskusie  uznesenia:

 

 K bodu 15. Návrhy na uznesenia

Z 16. zasadnutia OZ bolo prijatých 12 uznesení

 

K bodu 16. Záver

 Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:15 hod

 

Zapísal/(a): P. Monika Kišová

                      

                                                                                         ....................................................   

                                                                                                        starosta obce

 

Overovatelia:

....................................................                                          ........................................

....................................................                                          ........................................