OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

P O Z VÁ N K A

Na základe zákona č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam   š e s ť náste   zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň

 

21.2.2014 t.j. v piatok o 16:30 hod.

 

ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu Kašov

Program:

 

 1.  Otvorenie
 2.  Kontrola plnenia uznesení
 3.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4.  Plnenie rozpočtu za rok 2013
 5.  Inventarizácia za rok 2013
 6.  Prerokovanie plánu zasadnutí OZ na r. 2014
 7.  Schválenie neuplatňovania programov v  rozpočte obce
 8.  Ročná správa  hlavného kontrolóra obce za rok 2013
 9.  Schválenie zrušenia VZN č.2/2012 o chove, držaní a vodení psov na  území obce  Kašov
 10. 10.  Rôzne
 11. 11.  Diskusia
 12. 12.  Uznesenia zo zasadnutia OZ
 13. 13.  Záver

 

 

Účasť každého poslanca je nutná !

Ing. Pavol Kušnirik

starosta obce