O B E C   K A Š O V                                       

 Z á p i s n i c a

zo  14. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 27.09.2013 

Prítomní:          Ing. Pavol Kušnirik -  starosta obce

                           p. Martin Moňak - zástupca starostu

                           p. Ľuboslav Jenčo - poslanec

                           p. Ján Timko - poslanec

Neprítomní:      0

Ďalší prítomní: p. Monika Kišová  -  zamestnanec  obecného úradu

                           Ing. Ingrid Grimlingová

Verejnosť:         0 

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Plnenie rozpočtu za II.Q. 2013
 5. Prejednanie rozpočtových opatrení
 6. Prijatie uznesenia o zániku „Združenia Tokaj  - Rovina“
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 10. Záver 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril a viedol Ing. Pavol Kušnirik starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 3, čo 100%  poslancov a OZ  je uznášania schopné a oboznámil poslancov s programom zasadnutia OZ.

Pokiaľ nemá nikto ďalšie pripomienky k programu starosta dal hlasovať kto je za to aby sa OZ riadilo  týmto programom.

OZ obce Kašov schvaľuje Program zasadnutia  OZ 

Uznesenie č. 73/2013 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 12 ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje „Program 14. zasadnutia OZ v Kašove“

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Plnenie rozpočtu za II.Q. 2013
 5. Prejednanie rozpočtových opatrení
 6. Prijatie uznesenia o zániku „Združenia Tokaj  - Rovina“
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 10. Záver 

Hlasovanie:                     za:            2 (p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

K bodu 2. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ

Predložil starosta obce.

Uznesenie č.40/2012

Zorganizovať v prípade priaznivých poveternostných podmienok brigádu na ihrisko a zabezpečiť materiál k úprave okolia plochy – uznesenie splnené.

Uznesenie č. 71/2013

      TOZ na prípravu a realizáciu akcie Dedovizne a Dňa detí  Akcia bola zorganizovaná a prebehla v zmysle shváleného TOZ, prostriedky boli vyčerpané vo výške 142,62€.

Uznesenie splnené

Uznesenie č. 72/2013

      Spracovanie žiadosti o dotácie z Envirofondu v rámci zelenej investičnej schémy na pracovné prostriedky pre údržbu zelene v obci do výšky 800,- €.  V súčasnosti prebieha príprava podkladov pre podanie žiadosti o ŽoNFP. Uznesenie ostáva v sledovaní. 

Ostatné uznesenia nepodliehajú kontrole. 

Uznesenie č. 74/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ. 

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak ,p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Za zapisovateľa bola určená: p. Monika Kišová 

Za overovateľov zápisnice:   p. Martin Moňak , p. Ján Timko

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko

Starosta obce dal hlasovať, kto je za aby návrhová komisia pracovala v navrhovanom zložení 

Uznesenie č. 75/2013 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

 návrhovú komisiu v zložení: p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak ,p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0   

K bodu 4. Plnenie rozpočtu za II.Q 2013 a do 31.8.2013 

Plnenie rozpočtu za II.Q 2013 do 31.8.2013 obdŕžali poslanci  v prílohe pozvánky na zasadnutie OZ. Stanovisko k plneniu  predložila pracovníčka OÚ. Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k plneniu rozpočtu.

Pripomienky: neboli žiadne 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 76/2013 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 12 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 berie na vedomie 

Plnenie rozpočtu za II.Q 2013 a do 31.8.2013. 

  Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                           proti :       0        

                                           zdržal sa:  0        

 

K bodu  5. Prejednanie rozpočtových opatrení 

Rozpočtové opatrenia č.1/2013, 2/2013 a 3/2013 predložila p. Monika Kišová pracovníčka OÚ. Komentár doplnila kontrolórka obce Ing. Ingrid Grimlingová.

Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k predloženým rozpočtovým opatreniam

Pripomienky: neboli žiadne 

Návrhová komisia predložila 2 návrhy na uznesenia:

Uznesenie č. 77/2013 : 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenia č.1/2013, 2/2013 

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

a 

Uznesenie č. 78/2013 : 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenia č.3/2013

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

K bodu  6. Prijatie uznesenia o zániku „Združenia Tokaj  - Rovina“ 

Poslancom OZ bol predložený návrh na schválenie uznesenia o zániku „Združenia Tokaj  - Rovina“  so sídlom v Čerhove, ktoré bolo predchodcom združenia „MAS Tokaj – Rovina“  a v súčasnosti nevykazuje činnosť. V rámci legislatívy je možné aby toto združenie zaniklo. Pre obec z tohto zániku nevznikajú žiadne finančné ani iné záväzky.

Komentár  predložil starosta obce.

K predloženému  uzneseniu neboli žiadne pripomienky. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č.79/2013

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 12 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje 

zánik „Združenia Tokaj  - Rovina“  so sídlom v Čerhove 

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0   

K bodu 7. Rôzne  

V rôznom boli prejednané nasledovné body:

 1. Starosta predložil návrh dotácie z KSK vo výške 490,-€ ohľadom zabezpečenia kultúrneho podujatia „Dedovizeň, Deň obce Kašov“ v roku 2014. Zapracovať do rozpočtu obce na 2014.
 2. Informáciu o podaní žiadosti o vrátenie DPH z akcie ihrisko na základe výzvy z PPA.
 3. Informáciu o priebehu a čerpanie finančných prostriedkov na akciu „Dedovizeň, deň obce a Deň deti 2013“. Akcia prebehla zdarne, spokojnosť návštevníkov bola spontánna. Spoločenské podujatie splnilo zámer, ktorý si vytýčilo OZ. Kultúrny program, výstavka ľudových výrobkov, nástrojov a produktov splnila očakávanie a s občerstvením boli spokojní všetci účastníci. Finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 142,60€ zo schválených 300,-€. 
 4. Starosta podal informáciu o postupe príprav na voľby do VÚC, ktoré sa uskutočnia 9.11.2013 a s tým aj spojený rozsah prípravných prác pri zabezpečovaní volebnej miestnosti.
 5. Informáciu o príprave akcie z programu rozvoja vidieka 2007-2013 na rozvoj vzdelanosti a cestovného ruchu, na ktorom sa bude obec podieľať spoluúčasťou vo výške cca 1940,-€. Tento bod bude prejednaný a schválený na OZ po schválení uznesenia na zasadnutí MAS Tokaj – Rovina.
 6. Informáciu o fyzickom ukončení akcie „Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Kašov. Záverečná kontrola prevedených prác a odsúhlasenie podľa schváleného projektu bude v spolupráci s projekt manažérom v prvej polovici októbra a následne bude spracovaná žiadosť o navrátenie finančných prostriedkov. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesení:

Uznesenie č. 80/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

poveruje

starostu obce konať vo veci zabezpečenia lavičiek (4ks), prístupového chodníka a terénnych úprav pri viacúčelovom ihrisku pre rok 2014.

 Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0  

Kbodu 8. Diskusia

V diskusií boli tieto príspevky :

 1. p. Martin Moňak a p. Timko Ján navrhujú, aby sa v roku 2014 doplnilo kúrenie plynové do miestnosti v KD, za účelom využitia pri voľbách , alebo zrealizovaní Nového obecného úradu.
 2. Starosta informoval o novom nariadení RVPS ohľadom domácich zabijačiek
 3. V súvislosti s platnosťou novelizácie zákona o chove psov poslanci doporučili, aby sa pristúpilo k upozorneniu občanov obce, ktorí si nedali zaočkovať a očipovať psov aby im bola zaslaná výzva na vykonanie nápravy.
 4. p. Jenčo Ľuboslav upozornil na zlú prístupovú cestu do viníc na Zlatej horke a navrhol, aby sa prejednala otázka tejto cesty s užívateľmi poľnohospodárskej pôdy pozdĺž terajšej cesty. 

Diskusia bola uzavretá a uznesenia z diskusie sa neprijímajú. 

K bodu 9. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

Zo zasadnutia OZ bolo prijatých  7 uznesení 

K bodu 10. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18:35 hod 

Zapísal/(a): P. Monika Kišová               

 

                                                                                        ....................................................   

                                                                                                        starosta obce 

Overovatelia:

....................................................                                          ........................................

....................................................                                          ........................................