OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

 

P O Z VÁ N K A

      Na základe zákona č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam   š t r n á s t e   zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň

 27.09.2013 t.j. v piatok o 16:30 hod.

ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu Kašov

 

 Program: 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  4. Plnenie rozpočtu za II.Q. 2013
  5. Prejednanie rozpočtových opatrení
  6. Prijatie uznesenia o zániku „Združenia Tokaj  - Rovina“
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Uznesenia zo zasadnutia OZ
  10. Záver

  

Účasť každého poslanca je nutná !

 

  

                                                                     Ing. Pavol Kušnirik

                                                                                               starosta obce