O B E C   K A Š O V                                       

Z á p i s n i c a

z  15. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 13.12.2013

 Prítomní:          Ing. Pavol Kušnirik -  starosta obce

                           p. Martin Moňak - zástupca starostu

                           p. Ľuboslav Jenčo - poslanec

                           p. Ján Timko - poslanec

Neprítomní:      0

Ďalší prítomní: p. Monika Kišová  -  zamestnanec  obecného úradu

                           Ing. Ingrid Grimlingová

Verejnosť:         0

 PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Plnenie rozpočtu za 01 – 11/ 2013
 5. Prerokovanie výročnej správy za rok 2012
 6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2014
 7. Prerokovanie rozpočtu obce na roky 2015, 2016
 8. Schválenie „VZN č.3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“
 9. Prerokovanie rozpočtových opatrení
 10. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
 11. Prerokovanie zostavenia rozpočtu obce v programovej štruktúre
 12. Schválenie predĺženia platnosti súčasného PHSR do doby schválenia strategických dokumentov EK
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 16. Záver

 K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie OZ  otvoril a viedol Ing. Pavol Kušnirik starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 3, čo 100%  poslancov a OZ  je uznášania schopné a oboznámil poslancov s programom zasadnutia OZ.

Pokiaľ nemá nikto ďalšie pripomienky k programu starosta dal hlasovať kto je za to aby sa OZ riadilo  týmto programom.

OZ obce Kašov schvaľuje Program zasadnutia  OZ

Uznesenie č. 81/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 12 ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje „Program 15. zasadnutia OZ v Kašove“

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Plnenie rozpočtu za 01 – 11/ 2013
 5. Prerokovanie výročnej správy za rok 2012
 6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2014
 7. Prerokovanie rozpočtu obce na roky 2015, 2016
 8. Schválenie „VZN č.3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“
 9. Prerokovanie rozpočtových opatrení
 10. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
 11. Prerokovanie zostavenia rozpočtu obce v programovej štruktúre
 12. Schválenie predĺženia platnosti súčasného PHSR do doby schválenia strategických dokumentov EK
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 16. Záver

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak ,p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)                                           proti :       0        

                                     zdržal sa:  0        

 K bodu 2. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ

Predložil starosta obce.

Uznesenie č. 72/2013

      Spracovanie žiadosti o dotácie z Envirofondu v rámci zelenej investičnej schémy na pracovné prostriedky pre údržbu zelene v obci do výšky 800,- €.  ŽoNFP bola podaná na Envirofond v termíne t.j.do 31.10.2013.

Uznesenie ostáva v sledovaní.

 Uznesenie č. 80/2013

starosta obce zabezpečil materiál a jeho narezanie na rozmery pre 4ks lavičiek, a podklady pre materiál na prístupový chodník a terénne úpravy pri viacúčelovom ihrisku pre rok 2014 – tieto budú realizované svojpomocne.

Uznesenie ostáva v sledovaní.

Ostatné uznesenia nepodliehajú kontrole.

Návrh uznesenia

Uznesenie č. 82/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich  zasadnutí OZ.

 Hlasovanie:                     za: 3 (p. Martin Moňak ,p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                      proti :       0        

                                     zdržal sa:  0        

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Za zapisovateľa bola určená: p. Monika Kišová 

Za overovateľov zápisnice:   p. Martin Moňak , p. Ján Timko

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko

Starosta obce dal hlasovať, kto je za aby návrhová komisia pracovala v navrhovanom zložení

Uznesenie č. 83/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

 návrhovú komisiu v zložení: p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko

Hlasovanie:                     za: 3 (p. Martin Moňak ,p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                      proti :       0        

                                     zdržal sa:  0        

 

K bodu 4. Plnenie rozpočtu za 01 – 11/ 2013

 Plnenie rozpočtu za 01 – 11/ 2013 obdŕžali poslanci  v prílohe pozvánky na zasadnutie OZ. Stanovisko k plneniu  predložila pracovníčka OÚ. Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k plneniu rozpočtu.

Pripomienky: neboli žiadne 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 84/2013 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 12 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

 berie na vedomie

Plnenie rozpočtu za 01 – 11/ 2013

Hlasovanie:                       za: 3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                        proti :       0        

                                        zdržal sa:  0        

K bodu  5. Prerokovanie výročnej správy za rok 2012

Výročnú správu za rok 2012 predložila p. Monika Kišová pracovníčka OÚ. Komentár doplnila kontrolórka obce Ing. Ingrid Grimlingová.

Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k predloženej výročnej správe.

Pripomienky: neboli žiadne

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 85/2013 : 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

berie na vedomie

 Výročnú správu za rok 2012

Hlasovanie:                     za: 3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                      proti :    0        

                                     zdržal sa:  0       

 

K bodu  6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2014

Poslancom OZ bol predložený návrh rozpočtu obce na rok 2014 spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.

Stanovisko HK k rozpočtu predložila hlavná kontrolórka obce.

Rozpočet obce na rok 2014 predložila s komentárom pracovníčka OÚ p. Kišová.

Obec bude pracovať s vyrovnaným rozpočtom.

K predloženému  Rozpočtu obce na rok 2014 neboli žiadne pripomienky.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 86/2013

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 12 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

 schvaľuje

Rozpočet obce na rok 2014

Hlasovanie:                     za:  3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                      proti :      0        

                                      zdržal sa:  0        

K bodu 7. Prerokovanie rozpočtu obce na roky 2015, 2016

Poslancom OZ bol predložený návrh rozpočtu obce na rok 2015 a 2016  

Rozpočet obce na roky 2015 a 2016 predložila s komentárom pracovníčka OÚ p. Kišová.

K predloženému  Rozpočtu obce na roky 2015 a 2016 neboli žiadne pripomienky.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 87/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

 berie na vedomie

Rozpočet obce na roky 2015 a 2016

Hlasovanie:                     za: 3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                     proti :     0        

                                     zdržal sa:  0        

K bodu 8. Schválenie „VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“

VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ bolo zverejnené obvyklým spôsobom v obci.

Komentár k VZN predložil starosta obce. 

K predloženému návrhu VZN neboli žiadne pripomienky.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 88/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

 VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“

Hlasovanie:                     za:  3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                      proti :     0        

                                      zdržal sa:  0        

K bodu 9. Prerokovanie rozpočtových opatrení

Rozpočtové opatrenia č.4/2013, 5/2013 a 6/2013 predložila p. Monika Kišová pracovníčka OÚ. Komentár doplnila kontrolórka obce Ing. Ingrid Grimlingová.

Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k predloženým rozpočtovým opatreniam

Pripomienky: neboli žiadne

Návrhová komisia predložila 2 návrhy na uznesenia:

Uznesenie č. 89/2013 : 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

berie na vedomie

Rozpočtové opatrenia č.4/2013

Hlasovanie:                     za:  3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                      proti :      0        

                                      zdržal sa:  0        

a

Uznesenie č. 90/2013 : 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

schvaľuje

Rozpočtové opatrenia č.5/2013 a č.6/2013

Hlasovanie:                     za:  3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                      proti :      0        

                                      zdržal sa:  0        

K bodu 10. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014

 Plán kontrolnej činnosti s komentárom predložila kontrolórka obce Ing. Ingrid Grimlingová.

Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k predloženému  plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014.

Pripomienky: neboli žiadne

Návrhová komisia predložila návrh uznesenie:

Uznesenie č. 91/2013 : 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014. 

Hlasovanie:                     za:  3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                      proti :     0        

                                      zdržal sa:  0        

K bodu 11. Prerokovanie zostavenia rozpočtu obce v programovej štruktúre

novela zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

bola schválená. V prípade nadobudnutia platnosti bude prerokovanie zostavenia rozpočtu obce v programovej štruktúry schválené na nasledujúcom zasadnutí OZ

Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k predloženej novele zákona v súvislosti so spracovaním rozpočtu obce v programovej štruktúre

Pripomienky: neboli žiadne

Návrhová komisia nepredkladá uznesenie:

K bodu 12. Schválenie predĺženia platnosti súčasného PHSR do doby schválenia strategických dokumentov EK

 Starosta obce informoval v súvislosti s tvorbou nových strategických a programových dokumentov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni o programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“). Pre prijatie programových dokumentov na roky 2014 – 2020 je potrebné prijať potrebnú legislatívu. Zatiaľ sa nič nezmenilo a prebieha príprava novely zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR a Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020. Odhad prijatia programových dokumentov 2014 – 2020 je 1. polrok 2014. S týmto krokom úzko súvisí aj samotná tvorba strategických a programových dokumentov na miestnej úrovni.

             Zároveň odporúčal, aby OZ hlasovaním platnosť súčasného PHSR predĺžilo a schválilo v zmysle ods. 7 § 8 zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, a to na obdobie do konca roka 2014.

            Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k predloženému návrhu.

Pripomienky: neboli žiadne

Návrhová komisia predložila  uznesenia:

Uznesenie č. 92/2013 : 

Obecné  zastupiteľstvo obce v zmysle ods. 7 § 8 zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja

schvaľuje a predlžuje

platnosť súčasného PHSR o podpore regionálneho rozvoja, a to na obdobie do konca roka 2014.

Hlasovanie:                     za:  3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                      proti :      0        

                                      zdržal sa:  0        

K bodu 13. Pôzne

Starosta obce informoval v rôznom:

1. Inventarizácia majetku obce – vymenovanie inventarizačnej komisie. Starosta obce 

    menoval: za predsedu inventarizačnej komisie p. Ľuboslava Jenča

                    členovia p. Martin Moňak, p. Monika Kišová.

2. Podanie podkladov pre ŽONFP na Verejné priestranstvo a s tým súvisiaci Dodatok č. 1 z PPA      ohľadom zmeny čísla účtu z VÚB do Prima Banky. Dodatok schválený. Úver bol dohodnutý na    sumu 19200,- namiesto odsúhlasených do 21000,-€

3. Informačná tabuľa o členstve v MAS Tokaj – Rovina.

4. Informácia o zmluve na odchyt psov. Obec má ponuku na zmluvu vo výške 0,35€ na občana    a rok t.j. 98,-€

5. Na verejné obstarávanie príde konzultant v utorok 17.12.2013

6. Starosta informoval o prípadoch kedy  rôzne mediálne firmy požadujú za aktualizáciu údajov        ročné poplatky min.200,-€. OZ nedoporučuje aktualizovať údaje o obci cez mediálne firmy za    poplatky.

7. Starosta obce informoval o spracovaní žiadosti Na kamerový systém v obci s názvom OCHRANA MAJETKU OBCE A BEZPEČNOSŤ ŽIVOTA V OBCI “

Návrhová komisia predložila  návrh uznesenia:

 Uznesenie č. 93/2013 : 

Obecné  zastupiteľstvo obce v zmysle ods. 7 § 8 zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja

schvaľuje

podanie ŽONFP pre kamerový systém v obci s názvom „OCHRANA MAJETKU OBCE A BEZPEČNOSŤ ŽIVOTA V OBCI “

Hlasovanie:                     za:  3 (p. Martin Moňak , p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)        

                                      proti :       0       

                                      zdržal sa:  0       

  K bodu 14. Diskusia

 V diskusií odzneli tieto diskusné príspevky:

1. Starosta – informácia o zabezpečenosti odpratávania a odhrňovania snehu počas zimy  

    2013-2014.

 Návrhová komisia nepredložila  z diskusie  uznesenia:

 K bodu 15. Návrhy na uznesenia

 Z 15. zasadnutia OZ bolo prijatých 13 uznesení

K bodu 16. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:35 hod

 Zapísal/(a): P. Monika Kišová

                   

                                                                                       ....................................................   

                                                                                                        starosta obce

Overovatelia:

....................................................                                          ........................................

....................................................                                          ........................................