OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

P O Z VÁ N K A

Na základe zákona č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam   pätnáste   zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň

 

13.12.2013 t.j. v piatok o 16:30 hod.

 

ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu Kašov

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Plnenie rozpočtu za 01 – 11/ 2013
 5. Prerokovanie výročnej správy za rok 2012
 6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2014
 7. Prerokovanie rozpočtu obce na roky 2015, 2016
 8. Schválenie „VZN č.3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“
 9. Prerokovanie rozpočtových opatrení
 10. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
 11. Prerokovanie zostavenia rozpočtu obce v programovej štruktúre
 12. Schválenie predĺženia platnosti súčasného PHSR do doby schválenia strategických dokumentov EK
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 16. Záver

 

Účasť každého poslanca je nutná !

Ing. Pavol Kušnirik

starosta obce