O B E C   K A Š O V                                       

                                           Z á p i s n i c a

zo  13. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 20.06.2013

 

Prítomní:          Ing. Pavol Kušnirik -  starosta obce

                           p. Ľuboslav Jenčo - poslanec

                           p. Ján Timko

Neprítomní:      p. Martin Moňak - zástupca starostu - ospravedlnený

Ďalší prítomní: p. Monika Kišová  -  zamestnanec  obecného úradu

Verejnosť:         0

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu roka 2012 a správa auditora
 5. Schválenie záverečného účtu roka 2012
 6. Schválenie „Žiadosti o úver z PRIMA banky na financovanie výstavby „Rekonštrukcie verejného priestranstva obce Kašov“ 
 7. Plnenie rozpočtu za obdobie 01-05/2013
 8. Príprava a TOZ  „Dedovizne“ a „Deň detí“
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 12. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie OZ  otvoril a viedol Ing. Pavol Kušnirik starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 2, čo je 3/5 väčšina poslancov a OZ je uznášania schopné a oboznámil poslancov s programom zasadnutia OZ. Do programu zasadnutia navrhol doplniť bod programu:

 „Správa auditora o výsledkoch overenia účtovnej uzávierky k 31.12.2012“

Pokiaľ nemá nikto ďalšie pripomienky k programu starosta dal hlasovať kto je za to aby sa OZ riadilo  doplneným programom

OZ obce Kašov schvaľuje Program zasadnutia  OZ

Uznesenie č. 63/2013 :

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 12 ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje doplnený „Program 13. zasadnutia OZ v Kašove“

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu roka 2012
 5. Správa auditora o výsledkoch overenia účtovnej uzávierky k 31.12.2012
 6. Schválenie záverečného účtu roka 2012
 7. Schválenie „Žiadosti o úver z PRIMA banky na financovanie výstavby „Rekonštrukcie verejného priestranstva obce Kašov“ 
 8. Plnenie rozpočtu za obdobie 01-05/2013
 9. Príprava a TOZ  „Dedovizne“ a „Deň detí“
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 13. Záver

 Hlasovanie:                     za:            2 (p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 K bodu 2. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ

Predložil starosta obce.

Uznesenie č.40/2012

Zorganizovať v prípade priaznivých poveternostných podmienok brigádu na ihrisko a zabezpečiť materiál k úprave okolia plochy – ostáva v sledovaní, ihrisko sa dalo do užívania na 1. mája.

Uznesenie č. 62/2013

      Akcia bola zorganizovaná a prebehla v zmysle shváleného TOZ, prostriedky boli 

      vyčerpané vo výške 12,62€

Ostatné uznesenia nepodliehajú kontrole.

Uznesenie č. 64/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ.

 Hlasovanie:                     za:            2 (p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Za zapisovateľa bola určená: p. Monika Kišová 

Za overovateľov zápisnice:   p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko

Starosta obce dal hlasovať, kto je za aby návrhová komisia pracovala v navrhovanom zložení

 Uznesenie č. 65/2013 :

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

 návrhovú komisiu v zložení: p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko

Hlasovanie:                     za:            2 (p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu 4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu roka 2012

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu roka 2012 predložila pracovníčka OÚ z poverenia hlavného kontrolóra obce. Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k záverom stanoviska.

Pripomienky: neboli žiadne

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 66/2013 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 12 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 berie na vedomie

 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu roka 2012

  Hlasovanie:                     za:            2 (p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu  5. Správa auditora o výsledkoch overenia účtovnej uzávierky k 31.12.2012

Správu auditora o výsledkoch overenia účtovnej uzávierky k 31.12.2012 predložila pracovníčka OÚ. Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k správe auditora.

Pripomienky: neboli žiadne

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 67/2013 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 12 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 berie na vedomie

Správu auditora o výsledkoch overenia účtovnej uzávierky k 31.12.2012

Hlasovanie:                     za:            2 (p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu  6.Schválenie záverečného účtu roka 2012

Poslancom OZ bol predložený návrh Záverečného účtu obce za rok 2012 v materiáloch na rokovanie OZ.

 Komentár  predložila p. Monika Kišová pracovníčka OÚ.

K predloženému  Záverečnému účtu obce za rok 2012 neboli žiadne pripomienky.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č.68/2013

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 12 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

I.     Záverečný účet obce Kašov za rok 2012 bez výhrad

II.    Rozdelenie vysporiadaného výsledku hospodárenia obce vo výške 3 025,37 € sa  

        vykoná takto:

        a) Do rezervného fondu sa pridelí: 3 025,37 €

III.  Tvorba a použitie rezervného fondu obce:

 • počiatočný stav                    3 323,23 €
 • tvorba                                   3 025,37 €
 • použitie                                 3 023,23 €
 • konečný stav                        3 025,37 €

Použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 3 025,37 € na spolufinancovanie akcie „Úprava verejného priestranstva v obci Kašov“ 

Hlasovanie:                     za:            2 (p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu 7. Schválenie „Žiadosti o úver z PRIMA banky na financovanie výstavby „Rekonštrukcie verejného priestranstva obce Kašov“ 

Starosta predložil návrh žiadosti o úver z PRIMA banky na financovanie realizácie výzvy na akciu Rekonštrukcia verejného priestranstva obce Kašov do výšky 21000,- €

Pripomienky: neboli žiadne ani pozmeňovacie návrhy

Návrhová komisia predložila návrh uznesení:

Uznesenie č. 69/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

„Žiadosť o úver z PRIMA banky na financovanie výstavby „Rekonštrukcie verejného priestranstva obce Kašov“ do výšky 21000,.€

 Hlasovanie:                     za:            2 (p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu 8. Plnenie rozpočtu za obdobie 01-05/2013

Poslanci OZ obdŕžali pred zasadnutím OZ a zároveň bol vyvesený na úradnej tabuli. Komentár k plneniu rozpočtu predložila pracovníčka obce

Pripomienky: neboli žiadne

 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 70/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 18 ods. 1 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p

berie na vedomie

Správu o plnení rozpočtu za obdobie 01 – 05/2013

Hlasovanie:                     za:            2 (p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu 9. Príprava a TOZ  „Dedovizne“ a „Deň detí“

Starosta obce predložil návrh TOZ na prípravu a realizáciu akcie Dedovizne a Dňa detí dňa 20.7.2013. Poslanci zhodnotili postup prípravy a zaujali stanovisko k príprave. Pri zabezpečovaní exponátov a dôstojnej príprave priestorov KD a amfiteátra budú nápomocní, podľa svojich možností. Zároveň bol predložený návrh na čerpanie finančných prostriedkov v zmysle rozpočtu obce do výšky 300,- € pre zabezpečenie nákladov akcie.

Pripomienky: neboli žiadne

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 71/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p

schvaľuje

TOZ na prípravu a realizáciu akcie Dedovizne a Dňa detí  a čerpanie finančných prostriedkov v zmysle rozpočtu obce do výšky 300,- € pre zabezpečenie nákladov akcie.

Hlasovanie:                     za:            2 (p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

K bodu 10. Rôzne

Starosta obce informoval poslancov OZ:

 1. Uzavretí zmluvy na dodávku elektrickej energie s VSE Košice a zmluvy na dodávku plynu s SPP a.s. Bratislava na základe prieskumu trhu.
 2. Realizácií opravy cestnej komunikácie štátnej cesty Novosad – Kašov
 3. Použití vyfrézovaného materiálu z ciest pre účely obce a občanov.
 4. Rokovaní ohľadom možnosti získať z envirofondu v rámci zelenej investičnej schémy pracovné prostriedky pre údržbu zelene v obci a zároveň o postupe riešenia.
 5. Príprave na jesenné orezávanie stromov v parku.
 6. Možnosti získať len za cenu dopravy betónovo-kamennú drť frakcie 32 pre potreby občanov a obce zo Združenia Zemplín.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 72/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p

schvaľuje

spracovanie žiadosti o dotácie z envirofondu v rámci zelenej investičnej schémy na pracovné prostriedky pre údržbu zelene v obci do výšky 800,- €

Hlasovanie:                     za:            2 (p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 Kbodu 11. Diskusia

Diskusia bola uzavretá s tým, že počas priebehu zasadnutia boli ozrejmené všetky body rokovania a viac príspevkv nebolo.

K bodu 12. Uznesenia zo zasadnutia OZ

 Zo zasadnutia OZ bolo prijatých  10 uznesení

 K bodu 13. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:05 hod

 

Zapísal/(a): P. Monika Kišová