OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

 

P O Z VÁ N K A

      Na základe zákona č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam   t r i n á s t e   zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň

 20.06.2013 t.j. vo štvrtok o 16:30 hod.

ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu Kašov

 

 Program: 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Schválenie záverečného účtu roka 2012
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu roka 2012
 6. Schválenie „Žiadosti o úver z PRIMA banky na financovanie výstavby „Rekonštrukcie verejného priestranstva obce Kašov“ 
 7. Plnenie rozpočtu za obdobie 01-05/2013
 8. Príprava a TOZ  „Dedovizne“ a „Deň detí“
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 12. Záver

  

Účasť každého poslanca je nutná !

 

 

                                                                      Ing. Pavol Kušnirik

                                                                                               starosta obce