O B E C   K A Š O V                                       

 

Z á p i s n i c a

zo  12. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 19.04.2013

 

Prítomní:          Ing. Pavol Kušnirik -  starosta obce

                           p. Martin Moňak - zástupca starostu                        

                           p. Ľuboslav Jenčo - poslanec

                           p. Ján Timko

Neprítomní:      0

Ďalší prítomní: Ing. Ingrid Grimlingová -  hlavný kontrolór obce

                           p. Monika Kišová  -  zamestnanec  obecného úradu

Verejnosť:         0

 

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Úprava platových pomerov starostu obce
 5. Schválenie VZN o odpadoch
 6. Schválenie VZN o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám na území obce
 7. Výročná správa o kontrolnej činnosti
 8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
 9. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejných funkcionárov verejnej správy
 10. Plnenie rozpočtu za I.Q. 2013
 11. TOZ „Súťaž guľáš ring“
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 15. Záver

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

 

Rokovanie OZ  otvoril a viedol Ing. Pavol Kušnirik starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 3, čo je plný počet poslancov a OZ je uznášania schopné a oboznámil poslancov s programom zasadnutia OZ..

Pokiaľ nemá nikto ďalšie pripomienky dávam hlasovať kto je za to aby sa OZ riadilo  predneseným  programom

OZ obce Kašov schvaľuje Program zasadnutia  OZ

 

Uznesenie č. 51/2013 :

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 12 ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje „Program 12. zasadnutia OZ v Kašove“

 1.  Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Úprava platových pomerov starostu obce
 5. Schválenie VZN o odpadoch
 6. Schválenie VZN o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám na území obce
 7. Výročná správa o kontrolnej činnosti
 8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
 9. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejných funkcionárov verejnej správy
 10. Plnenie rozpočtu za I.Q. 2013
 11. TOZ „Súťaž guľáš ring“
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 15. Záver

 

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

K bodu 2. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ

Predložil starosta obce.

Uznesenie č.40/2012

 1. Zorganizovať v prípade priaznivých poveternostných podmienok brigádu na ihrisko a zabezpečiť materiál k úprave okolia plochy – ostáva v sledovaní, dopravníkové pásy boli položené pozdĺžne, chýba za bránkami, realizácia sa pripravuje v mesiaci apríl, tak aby ihrisko dalo do užívania na 1. mája.
 2. Ostatné uznesenia nepodliehajú kontrole.

 

Uznesenie č. 52/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ.

 

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Za zapisovateľa bola určená: p. Monika Kišová 

Za overovateľov zápisnice:   p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko

Starosta obce dal hlasovať, kto je za aby návrhová komisia pracovala v navrhovanom zložení

 

Uznesenie č. 53/2013 :

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

 návrhovú komisiu v zložení: p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

 

K bodu  4. Úprava platových pomerov starostu obce

 

Poslancom OZ bol predložený návrh úpravy platových pomerov starostu obce – návrh  predložila p. Monika Kišová pracovníčka OÚ.

Základný plat starostu je stanovený podľa zákona 154/2011 Z.z. na základe priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2012 s navýšením 10,60% (percento navýšenia ostáva ako v roku 2012). Sumárny plat starostu je 1327,00€

K predloženej  úprave  neboli žiadne pripomienky.

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č.54/2013

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade so zákonom 154/2011 Z.z.   

schvaľuje

úpravu  platových pomerov starostu obce.

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

Starosta obce:

 

K bodu 5. Schválenie VZN o odpadoch

 

Poslanci OZ obdŕžali „Návrh VZN“ pred zasadnutím OZ a zároveň bol vyvesený na úradnej tabuli. Komentár k VZN predložil starosta obce. VZN bolo spracované z dôvodu novelizácie zákona.

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 55/2013 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 12 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

 VZN č.1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Kašov.

 Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

K bodu 6. Schválenie VZN o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám na území obce

 

Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám na území obce  poslanci OZ obdŕžali pred zasadnutím OZ a zároveň bol vyvesený na úradnej tabuli. Komentár k rozpočtu predložila kontrolórka obce

Pripomienky: neboli žiadne ani pozmeňovacie návrhy

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesení:

Uznesenie č. 56/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

VZN o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám na území obce

 

 Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

Uznesenie č. 57/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

po nadobudnutí právoplatnosti VZNč.2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám na území obce

dotáciu vo výške 65,-€ pre Centrum voľného času Trebišov po splnení všetkých podmienok VZN.

 

 Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

K bodu 7.  Výročná správa  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce predložila Ing. Ingrid Grimlingová - hlavný kontrolór obce Kašov.

Pripomienky: neboli žiadne

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 58/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 18 ods. 1 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

K bodu 8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013

 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 predložila Ing. Ingrid Grimlingová - hlavný kontrolór obce Kašov.

Pripomienky: neboli žiadne

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 59/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p

berie na vedomie

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

 

K bodu 9. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejných funkcionárov verejnej správy

 

Predložila Ing. Ingrid Grimlingová - hlavný kontrolór obce Kašov. k nahliadnutiu boli predložené majetkové priznania.

Pripomienky: neboli žiadne.

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 60/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p

berie na vedomie

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejných funkcionárov verejnej správy

 

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

 

Kbodu 10. Plnenie rozpočtu za I.Q. 2013

 

Poslanci OZ obdŕžali pred zasadnutím OZ a zároveň bol vyvesený na úradnej tabuli. Komentár k plneniu rozpočtu predložila kontrolórka obce

Pripomienky: neboli žiadne

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 61/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p

berie na vedomie

 

Plnenie rozpočtu za I.Q. 2013

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

 

K bodu  11. TOZ „Súťaž guľáš ring“

Starosta obce predložil TOZ „Súťaže guľáš ring“ Zo strany poslancov OZ neboli zásadné pripomienky, len bolo pripomenuté aby sa guľáš varil na voľnej ploche pri OÚ a nie doma. Počítame s ôsmimi družstvami. Bude postavený stan a maskovacia sieť.

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 62/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p

schvaľuje

 

TOZ „Súťaže guľáš ring“ a čerpanie finančných prostriedkov vo výške 25,-€ na nákup plastového riadu a hygienických potrieb.

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

K bodu 12. Rôzne

V rôznom boli prerokované nasledovné body:

1. Starosta informoval o novelizácií zákona o verejnom obstaravani tkzv. malej a veľkej 

    novele, z pohľadu platnosti pre podmienky obce.

2. Starosta informoval o pripravovanej akcií „Deň zeme – vyčistíme si Kašov“. Zabezpečení

    kontajnera a plastových vriec pre účastníkov akcie.

3. Starosta informoval o prípravách na otvorenie viacúčelového ihriska pre verejnosť

    dňa30.4.2013 a prácach, ktoré s tým súvisia.

 

K bodu 13. Diskusia

V diskusií boli tieto diskusné príspevky:

 1. Ing. Kušnirik – vyslovil poďakovanie občanovi Vladimírovi Daňkovi za zabezpečenie gumových pásov na obrubu ihriska. Ďalej informoval o zámere otvoriť v Dome smútku jednu miestnosť pre potreby sociálneho zabezpečenia pre užívateľov ihriska.
 2. Martin Moňak – diskutoval o terénnych úpravách okolia ihriska a poskytne herbicíd na burinu pri ihrisku.
 3. Ján Timko – v prípade potreby poskytne miešačku pre betonáž prístupového chodníka k ihrisku.

 

K bodu 14. Uznesenia zo zasadnutia OZ

 Uznesenia

 

 

K bodu 15. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:15 hod

 

Zapísal/(a): P. Monika Kišová

                      

 

                                                                                        ....................................................   

                                                                                                        starosta obce

 

Overovatelia:

....................................................                                          ........................................

....................................................                                          ........................................