OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

P O Z VÁ N K A

       Na základe zákona č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam   d v a n á s t e   zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň

 19.04.2013 t.j. v piatok o 16:30 hod.

ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu Kašov

  Program: 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Úprava platových pomerov starostu obce
 5. Schválenie VZN o odpadoch
 6. Schválenie VZN o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám na území obce
 7. Výročná správa o kontrolnej činnosti
 8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
 9. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejných funkcionárov verejnej správy
 10. Plnenie rozpočtu za I.Q. 2013
 11. TOZ „Súťaž guľáš ring“
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 15. Záver

 Účasť každého poslanca je nutná !

 

                                                                      Ing. Pavol Kušnirik

                                                                                               starosta obce