O B E C   K A Š O V                                       

 

Z á p i s n i c a

zo  11. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 15.02.20113

 

Prítomní:          Ing. Pavol Kušnirik -  starosta obce

                           p. Martin Moňak - zástupca starostu                        

                           p. Ľuboslav Jenčo - poslanec

                           p. Ján Timko

Neprítomní:      0

                         

Ďalší prítomní: Ing. Ingrid Grimlingová -  hlavný kontrolór obce

                           p. Monika Kišová  -  zamestnanec  obecného úradu

 

Verejnosť:         0

 

PROGRAM :

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Plnenie rozpočtu za rok 2012, rozpočtové opatrenia
 5. Prerokovanie plánu zasadnutí OZ na rok 2013
 6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2013 
 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
 8. Prejednanie výročnej správy za rok 2011
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 12. Záver

 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia

 

Rokovanie OZ  otvoril a viedol Ing. Pavol Kušnirik starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 3, čo je plný počet poslancov a OZ je uznášania schopné.

Starosta obce navrhol doplniť do programu zasadnutia OZ bod Rozšírenie okruhu zamestnancov na stravovanie v zmysle Zákonníka práce pred bod č.9 Rôzne,  spýtal sa prítomných či má ešte  niekto ďalšie doplňujúce návrhy do programu zasadnutia. Pokiaľ nemá nikto ďalšie pripomienky dávam hlasovať kto je za to aby sa OZ riadilo  doplneným programom

OZ obce Kašov schvaľuje Program zasadnutia  OZ s doplneným bodom programu

Uznesenie č. 41/2013 :

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 12 ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje „Program 11. zasadnutia OZ v Kašove“ s doplnením

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Plnenie rozpočtu za rok 2012, rozpočtové opatrenia
 5. Prerokovanie plánu zasadnutí OZ na rok 2013
 6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2013 
 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
 8. Prejednanie výročnej správy za rok 2011
 9. Rozšírenie okruhu zamestnancov na stravovanie v zmysle Zákonníka práce
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Uznesenia zo zasadnutia OZ
 13. Záver

 

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 Starosta obce:

 

K bodu 2. Informácia o plnení uznesení z 10. zasadnutia OZ

Predložil starosta obce.

Uznesenie č.40/2012

 1. Vyvesiť na tabuli pre úradné oznamy Výzvu obce Kašov k nezodpovedným psíčkarom a zasielať výzvu aj konkrétnym majiteľom psov – splnené, výzva je vyvesená na Úradnej tabuli.
 2.  Zorganizovať v prípade priaznivých poveternostných podmienok brigádu na ihrisko a zabezpečiť materiál k betonáži – ostáva v sledovaní, realizácia sa pripravuje v mesiaci apríl, tak aby po uzavretí kontroly z PPA sa ihrisko dalo do užívania.

 

Uznesenie č. 42/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

informáciu o plnení uznesení z 10. zasadnutia OZ.

 

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Za zapisovateľa bola určená: p. Monika Kišová 

Za overovateľov zápisnice:   p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko

Starosta obce dal hlasovať, kto je za aby návrhová komisia pracovala v navrhovanom zložení

 

Uznesenie č. 43/2013 :

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

 návrhovú komisiu v zložení: p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

Starosta obce:

 

 

K bodu  4. Plnenie rozpočtu za rok 2012, rozpočtové opatrenia

 

Materiál poslanci OZ obdŕžali pred zasadnutím OZ.

Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia predložila p. Monika Kišová pracovníčka OÚ.

K predloženým rozpočtovým opatreniam neboli žiadne pripomienky.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č.44/2013

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

berie na vedomie

Plnenie rozpočtu za rok 2012 a rozpočtové opatrenie č.  3/2012 a 4/2012 v prílohe na základe predloženého návrhu.

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

Starosta obce:

 

K bodu 5. Prerokovanie plánu zasadnutí OZ na rok 2013

 Plán zasadnutí OZ na rok 2013 predložil starosta obce. Pripomenul, že OZ sa v prípade potreby zíde na svoje zasadnutie aj mimo plánu zasadnutí.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 45/2013 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade § 12 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 berie na vedomie

 Plán zasadnutí OZ na rok 2013 s tým, že OZ sa v prípade potreby zíde na svoje zasadnutie aj   

 mimo plánu zasadnutí

 Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

Starosta obce:

 

K bodu 6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2013 

Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2013-2015 a návrh rozpočtu obce na rok 2013 poslanci OZ obdŕžali pred zasadnutím OZ a zároveň bol vyvesený na úradnej tabuli. Komentár k rozpočtu predložila pracovníčka OÚ  a stanovisko k predloženému Návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2013-2015 a návrh rozpočtu obce na rok 2013  predložila aj hlavná kontrolórka obce.

Pripomienky: neboli žiadne ani pozmeňovacie návrhy

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 46/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

berie na vedomie

a)  stanovisko hlavnej kontrolórky obce k predloženému Návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2013-2015 a návrh rozpočtu obce na rok 2013

b) Návrh viacročného rozpočtu obce na rozpočtové roky 2014 a 2015

 Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

Uznesenie č. 47/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

schvaľuje

Rozpočet obce na rozpočtový rok 2013

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

Starosta obce:

 

K bodu 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce predložila Ing. Ingrid Grimlingová - hlavný kontrolór obce Kašov.

Pripomienky: neboli žiadne

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 48/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 18 ods. 1 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

Starosta obce:

 

 

K bodu 8. Prerokovanie výročnej správy za rok 2011

Výročnú správu za rok 2011 predložila na požiadanie starostu obce p. Monika Kišová

 

Pripomienky: neboli žiadne

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 49/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p

berie na vedomie

Výročnú správu za rok 2011

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

Starosta obce:

 

K bodu 9. Rozšírenie okruhu zamestnancov na stravovanie v zmysle Zákonníka práce

 

Návrh rozšírenie okruhu zamestnancov na stravovanie v zmysle §152 Zákonníka práce, odst. 8, písm.c) predložila p. Monika Kišová

 

Pripomienky: neboli žiadne

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:

Uznesenie č. 50/2013 :

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p

schvaľuje

Návrh rozšírenie okruhu zamestnancov na stravovanie v zmysle §152 Zákonníka práce odst. 8, písm.c) o starostu obce.

 

Hlasovanie:                     za:            3 (p. Martin Moňak, p. Ľuboslav Jenčo, p. Ján Timko)         

                                         proti :       0        

                                         zdržal sa:  0        

 

Starosta obce:

 

Kbodu 10. Rôzne

V rôznom boli prerokované nasledovné body:

1. Informácie o novelizácií zákona o odpadoch z pohľadu biologicky rozložiteľného odpadu so zreteľom na tkzv. zelený odpad. V tejto súvislosti starosta informoval o príprava nového VZN o odpadoch.

2. Starosta obse informoval o zámere pripraviť štúdiu samostatnej kanalizácie v obci z dôvodu spádu územia obce.

3. Starosta obce infprmoval o možnosti nákupu strojov a zariadení cez Envirofond a po posúdení vhodnosti zariadení bude spracovaná žiadosť na Envirofond.

4. Starosta obce informoval o príprave dňa zeme v apríli 2013 s podtitulkom „Vyčistíme si Kašov“

5. Starosta informoval OZ o webovej stránke obce www.obeckasov.sk

6. Starosta obce požiadal poslancov obce aby do výročnej správy za rok 2012 navrhli významné osobnosti obce.

 

K bodu  11. Diskusia

V diskusií boli tieto diskusné príspevky:

1. Poslanec Timko Ján žiadal posunúť termín konania akcie „Guľáš ring“ na 7.5.2013

2. Starosta obce požiadal poslancov aby do akcie usporiadanej obcou „Dedovizeň obce Kašov“ podali nové návrhy a podnety.

 

K bodu 12. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:15 hod

 

Zapísal/(a): P. Monika Kišová

                        

 

                                                                                        ....................................................   

                                                                                                        starosta obce

 

 

Overovatelia:

....................................................                                          ........................................

....................................................                                          ........................................