OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

 

 

 

 

P O Z VÁ N K A

 

 

     Na základe zákona č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam   j e d e n á s t e   zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň

 

15.02.2013 t.j. v piatok o 17:00 hod.

 ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu Kašov

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  4. Plnenie rozpočtu za rok 2012, rozpočtové opatrenia
  5. Prerokovanie plánu zasadnutí OZ na rok 2013
  6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2013 
  7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
  8. Prejednanie výročnej správy za rok 2011
  9. Rôzne

10. Diskusia

11. Uznesenia zo zasadnutia OZ

12. Záver

 

 

Účasť každého poslanca je nutná !

 

 

 

VZN-príloha 

 

                                                                     Ing. Pavol Kušnirik

                                                                                       starosta obce