OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

 

Návrh na UZNESENIA z 10. zasadnutia OZ v Kašove

dňa: 30.11..2012

 

Poslanci OZ

Prítomní: 3

Ospravedlnení:0

Neprítomní:0

OZ je uznášania schopné.

Otvorením a vedením zasadnutia OZ bol poverený starosta obce Ing. Pavol Kušnirik

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo:

 

 

Uznesenie č. 39

 

A) Schvaľuje:

 1. Program  zasadnutia OZ s doplnkami
 2. Návrhovú komisiu v zložení : Ľ. Jenčo, M. Moňak , J. Timko
 3. Kooptácia nového člena do pracovných komisií OZ z radov poslancov, namiesto odstúpeného poslanca p. Jozefa Katuša
 4. „VZN č.4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“
 5. Rozpočtové opatrenie č.2 zo dňa 30.11.2012
 6. V súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. OZ v Kašove schvaľuje vykonávanie presunu rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) obce Kašov do celkovej výšky 1000 Eur v rámci jedného oddielu rozpočtovým opatrením starostu obce. Presunom rozpočtových opatrení sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
 7. V súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. OZ v Kašove schvaľuje vykonávanie povoleného prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) obce Kašov do celkovej výšky 1000 Eur rozpočtovým opatrením starostu obce.
 8. Zmluvu o užívaní časti parcely č.136.  
 9. Sumu cca 1,20 €  na jeden balíček pre Mikulášsku nádielku.
 10. Nákup zábavnej pyrotechniky v hodnote 20,-€

                                           

Uznesenie č. 39

 

B) Berie na vedomie:   

 1. Plnenie rozpočtu za 1 - 10 / 2012
 2. Príprava inventarizácie za rok 2012
 3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
 4. Výzvu obce Kašov k nezodpovedným psíčkarom

 

 

Uznesenie č.40

 

C) Žiada starostu obce:

 1. Vyvesiť na tabuli pre úradné oznamy Výzvu obce Kašov k nezodpovedným psíčkarom a zasielať výzvu aj konkrétnym majiteľom psov.
 2.  Zorganizovať v prípade priaznivých poveternostných podmienok brigádu na ihrisko a zabezpečiť materiál k betonáži

 

     Uznesenia boli  prijaté prítomnými poslancami jednohlasne.

     

 

    

 

Martin Moňak                                                          Ing. Pavol Kušnirik

zástupca starostu obce                                              starosta obce