OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

 

P O Z VÁ N K A

     Na základe zákona č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam   d e s i a t e   zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň

 

30.11.2012 t.j. v piatok o 17:00 hod.

ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu Kašov

 

 Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kooptácia nového člena do pracovných komisií OZ z radov poslancov, namiesto odstúpeného poslanca p. Jozefa Katuša
 6. Schválenie „VZN č.4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ 
 7. Plnenie rozpočtu za 1 - 10 / 2012
 8. Príprava inventarizácie za rok 2012
 9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
 10. Prejednanie zmluvy o užívaní časti parcely č.136
 11. Príprava a zabezpečenie „Mikuláša pre deti z Kašova“
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

  

Účasť každého poslanca je nutná !

 

 

 

 

                                                                     Ing. Pavol Kušnirik

                                                                                       starosta obce