OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

P O Z VÁ N K A

Na základe zákona č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam  3/2015zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň

 

17.4.2015 t.j. v piatok o 17:00 hod.,

 

ktoré sa uskutoční v budove Kultúrneho domu v Kašove

Program:

 

  1. Dodatok k zmluve o výkone správy majetku obce s VVS
  2. Zrušenie členstva v združení (ČOV)
  3. Odpredaj obecného pozemku ( M. Horovský 309 m2)
  4. Schválenie zmluvy na internet 
  5. Správa o kontrolnej  činnosti hlavnej kontrolórky za 2014
  6. Použitie rezervného fondu (1.000 eur na spolufinancovanie kamier)
  7. Prerokovanie platu starostu
  8. Rozpočtové opatrenia 2015
  9. Plnenie rozpočtu za 1/4 2015

10. Schválenie  VZN o spôsobe náhradného zásobovania a odvádzania odp. vôd

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Uznesenia zo zasadnutia OZ

14. Záver

 

 

Ing. Róbert  Katuš

starosta obce